17. okt, 2015

Fornybarskatt undergraver grønt skifte

www.energinorge.no


– Vi er svært skuffet over at regjeringen velger å øke særskatten på vannkraft. Det er et stort paradoks i en tid da alle snakker om behovet for et grønt skifte i økonomien, og resten av næringslivet får drahjelp gjennom redusert selskapsskatt, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

De siste årene er skattepresset på vannkraft økt, mens lønnsomheten har falt kraftig. Grunnrenteskatten foreslås økt med to prosentpoeng til 33 prosent. Dette kommer på toppen av selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgifter som kraftprodusentene må betale.

– Konsekvensen er at gamle vannkraftverk ikke blir modernisert, og at nye prosjekter blir skrinlagt, fastslår Ulseth.

EnergiNorge: 07.10.15.


2. oktober stod å lese i Dagens Næringsliv at direktør Oluf Ulseth i Norsk Energi var bekymret for lønnsomheten i norsk vannkraft:

Frykter straffeskatt på vann

Stavanger: Kraftbransjen frykter at statsbudsjettet til uken vil innebære skatteendringer som straffer norsk vannkraft.

– Det er en reell bekymring, sier direktør Oluf Ulseth i bransjeforeningen Energi Norge.

Han viser til at regjeringen ønsker å senke den generelle selskapsskatten, og tidligere har kompensert for inntektstapet ved å øke særskattene på olje og vannkraft. En tilsvarende byttehandel lå nylig til grunn for det såkalte Scheel-utvalgets skatteutredning: «redusert selskapsskatt motvirkes av økt særskatt for petroleumsselskap, samt at grunnrenteskatten på vannkraft økes.» Denne forutsetningen var en del av mandatet for utvalget.

– Vi er veldig tilfreds med at regjeringen planlegger å redusere selskapsskatten, men vi er bekymret for at dette skal tas igjen i økt grunnrenteskatt sier Ulseth.

Grunnrenteskatten for vannkraft er i dag på 31 prosent på toppen av selskapsskatten på 27 prosent. Den er begrunnet i at kraftselskapene høster av en knapp naturressurs, noe som normalt skal gi opphav til superprofitt. Det er ikke virkeligheten i dag, ifølge Ulseth.

– Grunnrenteskatten er tilpasset regime der man ikke trodde det kom mange flere fornybarinvesteringer og der strømprisen var høy, sier han.

Nå er det blitt så ille at kraftselskapene vegrer seg for å investere i oppgraderinger av sine gamle anlegg, hevder han. I praksis er den effektive skattesatsen for vannkraftinvesteringer høyere enn for olje- og gassinvesteringer på grunn av gunstigere avskrivningsregler og friinntekt innen oljebransjen. Han mener norsk vannkraftnæring ikke trenger en ytterligere skatteulempe relativt til annet næringsliv. Han mener tvert imot norsk kraftbransje trenger stimulans for å kunne løfte fornybarinvesteringer innenfor det norsk-svenske sertifikat-systemet.

– Å øke grunnrenteskatten vil være et feil signal å gi sammenholdt med ambisjonen om en omlegging til en økonomi som kan stå på flere ben enn bare olje.