24. sep, 2015

Kalvvatnan

Samarbeidsgruppa mot Kalvvatnan vindkraftverk (SMKV) består av Voengelh – Njaarke reinbeitedistrikt (rbd.) og Åarjel-Njaarke rbd. i samarbeid med Naturvernforbundet.

Hensikten med gruppa er å spre informasjon og kunnskap mot etablering av Fred Olsen sin planlagte Vind-industripark i Gaelpie. Gruppa administreres av Betty Kappfjell og Kjell Derås. «Kalvvatnan» har en lukket gruppe på Facebook.

Støttebidrag til konto Kalvvatnan: 4516.24.80492

Adresse: Sijti Jarnge

31.03. 2014 ble Fred. Olsen Renewables AS meddelt konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Kalvvatnan vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Bindal og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag fylker.

Fred. Olsen Renewables AS søkte i medhold av energiloven om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av 72 vindturbiner med en samlet installert effekt på inntil 225 MW. Planområdet utgjorde til sammen omtrent 40 km2, fordelt over tre delområder. 

Vedtaket er påklaget og er til klagebehandling i Olje- og energidepartementet. Vindkraftverket skal knyttes til eksisterende 300 kV sentralnettsledning mellom Namsskogan og Kolsvik. Det interne kabelnettet vil bestå av 22 kV kabler som blir lagt i vei eller veiskulder. De tre delområdene kobles sammen via ny 132 kV kraftledning som vil gå parallelt med 300 kV-ledningen opp til transformatorstasjonen i nordre delområde.

Her er direkte link til den gitte konsesjonen:

 http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=1302&type=56