16. aug, 2015

Tveegget raushet i Eidsiva Energi

www.gd.no

- Kraftselskapet i Innlandet er en dominerende viktig næringsvirksomhet. Den lever mye sitt eget skjermede liv. Kommunene – eierne – bør ha frimodighet til å sette sterkere søkelys på hva som skjer. Har ikke eierne tilstrekkelig egenkompetanse, bør de skaffe seg denne.

- Vi savner en offentlig debatt innad og mellom eierne – kommuner og fylkeskommuner. Mange av disse er i betydelig grad avhengig av millionutbytter fra Eidsiva Energi. Dette virker direkte inn på kommunale tilbud og ytelser.

- Konsernet er et lokomotiv i innlandets kraftbransje. Eidsiva Energi bør avgrenses til å utøve primæroppgaver, ikke å opptre som en forvalter av penger eierne skal disponere.

GD: 11. august 2015.