8. aug, 2015

Utslippene fra produksjonsprosesser og CO2

Klimagassutslippene fra norsk industri er redusert med 38 prosent fra 1990 til 2012. Samtidig har verdien av industriproduksjonen økt. I hovedsak er det de relativt ukjente klimagassene PFK, SF6 og lystgass som er redusert. Den store utfordringen nå er å få ned prosessutslippene av CO2. Men for flere industrielle prosesser finnes det ikke kjente alternative løsninger som vil gi betydelige utslippsreduksjoner. Figuren viser: Fordeling av kvotepliktige utslipp som stammer fra forbrenning av standardbrensler, forbrenning av andre brensler og industrielle prosesser (2013). Kilde: Miljødirektoratet.