12. jun, 2015

Norwea trapper opp det nettpolitiske arbeidet. Nye utspill.

Link til Norweas kommentarer til Statnetts Nettutviklingsplan 2015. I sin høringsuttalelse legger Norwea i hovedsak vekt på tre emner:

 

1. Slik planen nå fremstår, og med de kommentarer som er knyttet til de to planlagte mellomlandsforbindelsene, legger Statnett klare bånd på videre utvikling av nye mellomlandsforbindelser, til tross for et økende kraftoverskudd. Den endelige planen må skissere flere mellomlandsforbindelser og inkludere vurderinger av nødvendige sentralnettsforsterkninger på land.

 

2. Vi ønsker oss et klarere fokus på, og en tydeligere redegjørelse for de samfunnsøkonomiske gevinstene av nye/pågående linjeprosjekter. Prosjektenes bidrag til fornybar energiproduksjon; forsyningssikkerhet og verdiskapning bør tydeliggjøres.

 

3. Statnetts planer må nå og fremover i enda større grad tilpasses en europeisk energipolitikk, der forsyningssikkerhet i mindre grad blir et nasjonalt anliggende, og verdiskapning knyttet til utveksling av fornybar kraft blir viktigere. Spesifikt bør Statnett planlegge for en fortsatt utbygging av fornybar kraft etter 2020 som følge av EUs klima- og energipolitikk.

 

Kilde: 
http://www.norwea.no/…/nettet-maa-paa-plass-paa-kost-og-paa…