3. jun, 2015

Klage tatt delvis til følge av Fylkesmannen – nytt vilkår fastsatt.

GLADMELDING: Austri kan ikke gis byggetillatelse til ny midlertidig vindmålemast ved Sæterbekkbotninga i Trysil kommune før konsesjonen er avklart av OED.

 

Klageavgjørelse - bygging av midlertidig vindmålemast - Austri Vind - Trysil kommune.

 

Austri Raskiftet DA søkte 24.06. 2014 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for plassering av midlertidig vindmålemast ved Sæterbekkbotninga i Trysil kommune. Søknad om dispensasjon ble innvilget av et enstemmig «Hovedutvalg for Forvaltning og Teknisk Drift» den 19.11. 2014, sak 14/65, med følgende vedtak:

 

«Trysil kommune godkjenner oppsetting av midlertidig vindmålemast i LNF-område i Søre-Osen jf. Plan- og bygningsloven § 19-3, i henhold til søknad med måleperiode på inntil 3 år, med følgende vilkår:

 

(1) Bardunene til målemasten må ha fugleavvisere for å forhindre unødvendig kollisjon med fugl.

(2) Utstyr, kjørespor og lignende fjernes så godt det lar seg gjøre etter endt måleperiode.

(3) Under hele perioden skal det være fokus på at naturen tas best mulig vare på.

(4) Masten med tilhørende anlegg skal uten kostnad for kommunen fjernes etter endt måleperiode.

(5) Dersom Austri Vind får sitt konsesjonsvedtak av NVE omgjort av OED, skal masten fjernes, og alle sår i marken settes i stand så snart det er tilrådelig.

 

Kommunestyret har tidligere stilt seg positiv til etablering av vindmøllepark gjennom høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden, jf. kommunestyrets vedtak 26.11.2013. Substituering av kullkraft og andre fossile energikilder samt bidra til bærekraftig utvikling var hovedbegrunnelsen. Gjennom å gi dispensasjon for oppføring av vindmålemast i LNF-området kan de nødvendige vindmålingene for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av potensialet i området for en vindmøllepark foretas.»

 

La Raskiftet Leve v/ Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad påklaget kommunens vedtak i brev av 11.12. 2014. Kommunen behandlet klagen 18.02. 2015, men opprettholdt sitt vedtak. Klagen ble oversendt Fylkesmannen.

 

Fylkesmannens vedtak:

Klagen tas delvis til følge. Trysil kommunes dispensasjonsvedtak av 19.11. 2014, sak 14/65, opprettholdes med unntak av vilkår nr. 5 som oppheves.

Som nytt vilkår (nr.5) fastsettes: Dispensasjonsvedtaket forutsetter at OED ikke omgjør NVEs konsesjonsvedtak. Byggetillatelse kan ikke gis før dette er avklart.

Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

 

Og da oppnådde vi det som var essensielt i denne saken: Ingen nye, naturødeleggende inngrep i Raskiftet før OED har konkludert. Vi er svært fornøyd med utfallet!

 

Fylkesmannens vurdering:

 

Fylkesmannen konstanterer at klagen er inngitt innenfor klagefristen av personer med rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven §§ 28 flg.

 

Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område med hensynssone. I disse områdene er det ikke tillatt med tiltak som tar sikte på annen bruk enn stedbunden næring eller allmenne friluftsformål. Omsøkte tiltak gjelder utplassering av midlertidig målemast for å detaljkartlegge vindressursen i områdene. Søknaden må derfor behandles som en dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens § 19-2.

 

Generelt om dispensasjonsvilkårene

Plan- og bygningsloven oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene i lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, her LNF-område. Det andre er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det fremgår videre av loven at statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt. For tiltak som berører natur, skal også de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved vurderingen, jf. NML § 7.

 

Det fremkom ikke avgjørende innvendinger i Fylkesmannens høringsuttalelse til søknaden.

 

De konkrete klageanførsler

Klagerne har for det første anført at kommunen har vektlagt utenforliggende hensyn i sin behandling av saken. Det siktes her til at man i innstillingen har vist til at kommunen har stilt seg positiv til etablering av vindkraftverk. Klager anfører at dette er «uvesentlig for saken da dispensasjonssøknad fra arealplan og konsesjonstilråding følger ulike lovverk, og skal behandles på selvstendig grunnlag».

 

Fylkesmannen er enig i dette. Vi viser her til vår drøftelse i sammenlignbar sak fra Nord-Odal kommune i fjor, jf. vedlegg. Vi kan likevel ikke se at dette er en feil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vi kommer tilbake til dette.

 

Klagerne mener dernest at det ikke er behov for vindmålinger for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av potensialet i området for en vindmøllepark, slik det er lagt til grunn i kommunenes vedtak.

 

Fylkesmannen er bare delvis enig i dette, og viser her til det som fremgår av dispensasjonssøknaden. Vi viser videre til vår høringsuttalelse i brev av 29.05.14: «Det har siden mars 2011 vært gjennomført vindmålinger både med en mast og ved LIDAR-målinger. LIDAR-målinger er fremdeles relativ ny teknologi, og det er noe usikkerhet knyttet til nøyaktigheten i kupert terreng…..» Det er mulig at mer presise målinger ikke er avgjørende for prosjektets investeringsbeslutning, men Fylkesmannen anser det ikke tvilsomt at omsøkt målemast vil kunne ha betydning for å detaljkartlegge vindressursen i områdene, slik at man oppnår en mest mulig optimal plassering av turbinene, og dermed størst mulig effekt av prosjektet.

 

Fylkesmannen er enig med kommunen i at lovens vilkår for å dispensere må anses oppfylt. Vi viser her igjen til vår drøftelse i sak fra Nord-Odal. Sett i forhold til det langt tyngre og varige inngrep en oppføring av vindkraftverk innebærer, må konsekvensene ved oppføring av midlertidige målemaster anses begrenset. Vi støtter oss her på det som fremgår av søknaden mht helikoptertransport, samt om plassering og fundamentering av målemastene. Fylkesmannen har for øvrig ingen vesentlig merknader til kommunens vurdering av saken etter naturmangfoldloven § 7.

 

Også i denne saken mener vi det kan reises spørsmål ved om fordelene er klart større enn ulempene ut fra et lokalt perspektiv alene. Men som nevnt fremgår det også av lovens § 19-2 fjerde ledd første punkt at nasjonale mål og hensyn «skal tillegges særlig vekt» i dispensasjonsvurderingen. Dette innebærer da at de lokale interesser i en sak som denne får mindre vekt. I helhetsvurderingen er det også av stor betydning at vi her snakker om et midlertidig tiltak som i all hovedsak ikke vil medføre varige skader.

 

Ad vilkår

Klager har subsidiært bedt om at kommunen gir dispensasjon på vilkår om at den først trer i kraft når og så fremt Austri får endelig konsesjon. Det er her vist til Åmot kommunes vedtak av 15.10. 2014 for målemast på Kraggåsen. Deres vedtak er formulert slik: «Austri Raskiftet DA får dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for Osen-området for plassering av midlertidig vindmålemast i LNF-område – Kraggåsen, så fremt OED ikke omgjør NVEs konsesjonsvedtak.»

 

Fylkesmannen er enig med klager i at ordet «såfremt» i dette vedtaket må forstås slik at dispensasjonen er betinget av at konsesjonsvedtaket blir stående, mao slik at vedtaket ikke får virkning før dette er avklart. Et slikt vilkår vil i utgangspunktet kunne være saklig. Dette beror bl.a. på behovet for omsøkte tiltak, herunder tidsaspektet, skadevirkningene av tiltaket og sannsynligheten for at konsesjon til utbygging blir opprettholdt.

 

Det siste er det vanskelig for Fylkesmannen å mene noe om. Når det gjelder tidsaspektet, er opplyst at klagen forventes avgjort i løpet av 2015. Lønnsomheten i disse prosjektene er knyttet til de såkalte grønne sertifikater som etter det vi kjenner til forutsetter drift innen utgangen av 2020. Fylkesmannen legger derfor til grunn at både vindmåling og utbygging bør kunne gjennomføres innen den tid selv med et vilkår som nevnt.

 

Fylkesmannen har kontaktet søker ved prosjektutvikler Håkon Rustad om saken. Han ga uttrykk for at Austri Raskiftet DA lever godt med et slikt vilkår. Avgjørelsen fra Åmot kommune er ikke påklaget av søker.

 

Fylkesmannen må etter dette legge til grunn at målemasten ikke har betydning for OEDs klagebehandling, og at den har en begrenset interesse utover optimalisering. Et vilkår om at dispensasjon først trer i kraft etter endelig konsesjonsavgjørelse, anses derfor aktuelt.

 

Fylkesmannen tiltrer for øvrig kommunens vurdering, og kan etter dette ikke se at de påpekte feil og misforståelser i kommunens saksframstilling kan ha virket bestemmende for at dispensasjon ble innvilget, jf. her prinsippet i forvaltningsloven § 41.

 

Etter vårt skjønn er det stilt relevante vilkår i vedtaket som vil kunne begrense eller forhindre de uønskede virkningene av tiltaket. På bakgrunn av vår drøftelse ovenfor mener vi imidlertid at det siste vilkåret må endres til: «Dispensasjonsvedtaket forutsetter at OED ikke omgjør NVEs konsesjonsvedtak. Byggetillatelse kan ikke gis før dette er avklart».

 

Vedlegg: Kopi av Fylkesmannens vedtak av 31.07. 2014 i vår sak 2014/1183

 

Brevet er datert 29. mai 2015. Saksbehandler: Magne Djup, underdirektør.