13. mai, 2015

To nye forskrifter om konsekvensutredning

 

Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt endringer i sine regelverk om konsekvensutredninger. Forskriftene har trådt i kraft fra 1. januar 2015.

 

KU-forskrift for tiltak etter sektorlover

 

KLD sin nye forskrift omfatter tiltak som avgjøres etter sektorlover som for eksempel omhandler vindkraft, vannkraft, kraftledninger, akvakultur og visse tiltak i landbrukssektoren. Det innebærer en forenklet behandling av mindre tiltak, samtidig som det stilles høyere faglige krav til utredninger av større utbyggingstiltak.

 

De nye kravene til faglighet innebærer at konsekvensutredningene skal gjennomføres etter anerkjent metodikk og av personer med relevant faglig kompetanse. Det stilles også krav til at data som er samlet inn i forbindelse med arbeidet med konsekvensutredninger skal systematiseres og legges inn i offentlige databaser, noe som er samfunnsmessig nyttig.

 

Forskriften ivaretar også krav fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har konstatert mangelfull implementering i gjeldende forskrift av relevante EU-direktiver.

 

KU-forskrift for planer etter plan- og bygningsloven

 

I henhold til KMD sin nye forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, er det ikke lenger krav til planprogram for mindre reguleringssaker. Dette berører en rekke vanlige utbyggingstiltak i kommunene. Med denne forenklingen kan kommunene bruke mindre tid og ressurser på en god del utbygginger, for eksempel mindre havner og skiløyper.

 

Eksempler på tiltak som slipper planprogram, men fortsatt må konsekvensutredes dersom tiltaket har vesentlige virkninger for samfunn eller miljø, er:

  • Lystbåthavner
  • Mindre massetak
  • Mindre veiutbygginger
  • Hoppbakker, skiløyper og skiheiser
  • Campingplasser

 

Regjeringen har også fjernet kravet om at forslag til planprogram sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling i tilfeller der det er påpekt konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn. Dette vil gi reduserte prosesskrav og kortere saksbehandlingstid.

 

Forskriften er også revidert for å ivareta krav fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har konstatert mangelfull implementering i gjeldende forskrift av relevante EU-direktiver.

 

Det er også vedtatt en frist på ti uker for fastsettelse av planprogram og mulighet for at planmyndigheten kan unnlate å fastsette planprogram.

 

Du finner de nye forskriftene her: