8. mai, 2015

Kompetanseforskriften opphevet

www.regjeringen.no

- Olje- og energidepartementet har vedtatt å oppheve forskrift om krav til kompetanse mv. hos anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) innenfor kraftforsyningen. Dette innebærer at tallfestede krav til bemanning hos kraftprodusenter og nettselskap som følger av dagens kompetanseforskrift fjernes.

- Med denne endringen følger vi opp Sundvoldenerklæringen. Endringene vil føre til forenkling og avbyråkratisering, med mindre detaljregulering av kraftselskapene. Dermed får selskapene mer fleksibilitet til selv å bestemme organisering av egen virksomhet. De vil stå friere til å vurdere om det er mest hensiktsmessig å sette ut oppgaver til eksterne tjenesteytere, eller utføre oppgavene med egne ansatte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Pressemelding 5. mai 2015.