21. apr, 2015

Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr

Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge til behandling i Energi- og miljøkomiteen!

 

Følgende forslag fremmet av Abid Q. Raja (V), Ola Elvestuen (V), Pål Farstad (V) og Terje Breivik (V):

 

  • 1. Stortinget ber regjeringen legge fram en stortingsmelding om myrforvaltning i Norge som omhandler myrenes økosystemtjenester, naturmangfoldverdier og rolle i klimautfordringene, samt på arealforvaltningen generelt.
  • 2. Stortinget ber regjeringen gjenoppta arbeidet med revisjon av nydyrkingsforskriften, og sikre at forskriften stiller krav om vurdering av klimahensyn.
  • 3. Stortinget ber regjeringen revidere bærekraftforskriften til skogloven slik at ikke bare nygrøfting, men også såkalt «grøfterensk» kun tillates på arealer der produktiv skog er etablert og grøfterensk ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier.
  • 4. Stortinget ber regjeringen sørge for at forskrift om konsekvensutredninger gir krav om konsekvensutredning for alle torvuttak, ikke bare de som er over 1 500 dekar.

 

Bakgrunn for forslag: www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2014-2015/dok8-201415-078.pdf

 

24. mars 2015.