29. mar, 2015

Färsk undersökning belyser vindkraftverkens effekter på mottagning av markbunden tv och på mobilnät

www.viestintavirasto.fi

Färsk undersökning belyser vindkraftverkens effekter på mottagning av markbunden tv och på mobilnät:

Vindkraftverkens antal och genomsnittliga storlek har ökat betydligt på 2000-talet och medfört att deras effekter på radiosystemens funktion har blivit en allt viktigare fråga. Enligt den färska undersökning som Kommunikationsverket beställt kan vindkraftverken orsaka problem vid mottagningen av sändningar i det markbundna tv-nätet, om vindkraftverket finns mellan sändare och mottagningsplats. I mobilnät förekom den största effekten i UMTS-nät i form av fördröjningar och långsammare dataöverföringshastigheter. Kommunikationsverket arrangerar ett diskussionsmöte om VTT:s undersökningsresultat den 23 februari 2015.

Man har länge varit medveten om vindkraftverkens effekter på radiolänkar och övervakningsradar. Det har framförts antaganden att vindkraftverken orsakar störningar också för andra radiosystem. Därför beställde Kommunikationsverket sommaren 2014 en undersökning av VTT om vindkraftverkens effekter på mottagning av markbunden tv och mobilnät. Undersökningen blev färdig vid början av 2015. Fältmätningarna gjordes i Peittoo vindpark i Björneborg.

Kommunikationsverket: 02.02. 2015.