29. mar, 2015

La Raskiftet Leve er blitt medlem av La Naturen Leve

 

 

For fri nature – mot vindkraft på land i Norge

 

 

 

 

Vi lar La Naturen Leve presenterer seg selv:

 

LNL er en riksdekkende organisasjon som mener at norsk, landbasert vindkraft ikke har noen plass i norsk kraftforsyning. Vi ser vindkraftutbygging i Norge som en av vår tids største trusler mot naturen og folks naturopplevelser.

 

Vi informerer bredt og søker å påvirke politiske beslutninger. LNL er også et nettverk for dem som blir rammet av vindkraftprosjekter landet rundt. Vi bistår med råd og informasjon, arrangerer kurs og deltar i mediedebatter, møter etc.

 

LNL er frittstående, politisk uavhengig og har bred faglig kompetanse.

 

Les våre fakta-ark om vindkraft og få økt innsikt! Delta på våre seminarer: Neste er i Kristiansand 25. mars og i Trondheim 21. april.

 

Se mer under «Akkurat nå»! www.lanaturenleve.no

 

Ta kontakt! Følg oss på Twitter @LaNaturenLeve. Bli medlem!

 

 

Vindkraft raserer norsk natur og naturmangfold – til ingen nytte:

 

  • Vårt land er selvforsynt med fornybar og klimavennlig vannkraft
  • Vi går mot et stort kraftoverskudd uten naturødeleggende vindkraft
  • Turbinstøy og andre miljøbelastninger kan være helseskadelig
  • Vindkraft er ustabil, ulønnsom og subsidieavhengig
  • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på at norsk vindkraft vil bidra til å redusere CO2-utslippene i Europa

 

 

LA NATUREN LEVE. ÅRSBERETNING 2014

 

2014 har vært et innholdsrikt og travelt år for LNL, både for styret, våre rådgivere og de mange medlemmer som rundt om i landet kjemper mot vindkraftprosjekter i sine nærområder.

 

Styret konstaterer at LNL er blitt kjent i relevante miljøer og har fått innpass i faglige og politiske kretser. Samtidig konstaterer vi at vindkraftsaken ikke står særlig høyt på den politiske agenda eller i mediene. Det er krevende å få gehør, bl. a. fordi klimadebatten overdøver det meste. Alt for mange setter et ukritisk likhetstegn mellom vindkraft og positive klimaeffekter.

 

I det følgende gir vi en oversikt over LNLs viktigste aktiviteter i 2014.

 

Styret

På årsmøtet i april 2014 ble følgende styre valgt:

 

Vidar Lindefjeld, styreleder. Ola Martin Wergeland Krog, Sveinulf Vågene, Håvard Melbye og Wiggo Svendsen, styremedlemmer. Det er holdt jevnlige møter, både fysisk og på Skype.

 

Politisk arbeid

Det er holdt møter med de aller fleste medlemmer i Stortingets energi og miljøkomite, herunder komiteens leder og nestleder, samt med partisekretær i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen. LNL har også deltatt i møter med statsråd Tine Sundtoft og hennes statssekretær samt med statsråd Tord Lien. Vi har utarbeidet diverse posisjonspapirer som er overlevert politikere og Olje- og energidepartementet, f. eks. vårt innspill til den kommende energimeldingen.

 

Vi forsøker, i samarbeid med lokale grupper, å påvirke kommunestyrer, fylkeskommuner og fylkesmenn der vindkraftprosjekter er aktuelle; deltar i møter med og skriver til lokalpolitikere etc.

 

I mars publiserte Universitetet i Oslo en omfattende rapport om den norske energisituasjonen frem mot 2030. LNL har nedlagt mye arbeid for å gjøre den kjent i det politiske miljøet og i offentligheten, det siste gjennom våre hjemmesider og på Twitter. Vi bruker den i artikler og foredrag.

 

Som ledd i det politiske arbeid er LNL aktive på Twitter; @LaNaturenLeve.

 

Lokal innsats

Svært mye av LNLs arbeid består i bistand til lokale medlemmer i deres kamp mot vindkraftprosjekter. Styrets medlemmer og LNLs rådgivere er aktive medspillere på lokalplanet rundt om i Norge. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på disse aktivitetene, noe som også bidrar til å gjøre LNL kjent i stadig flere miljøer.

 

Faglige miljøer

LNL holder kontakt med NVE, OED og andre fagmiljøer (f. eks. UiO, NTNU, CEDREN, Norsk Industri, Naturvernforbundet, DNT)

 

Vi har skrevet notater til og hatt møter med NVE om grunneieravtaler, naturødeleggelser og støy. Når det gjelder støy, har vi også en dialog med Folkehelseinstituttet om revisjon av gjeldende retningslinjer for vindkraftstøy. Vi har hatt møte med OED i forbindelse med klagesak (Tonstad vindkraftanlegg).

 

I juni 2014 holdt styrets leder innlegg på NVEs vindkraftkonferanse i Drammen.

 

Presse/medier

Styrets medlemmer og våre rådgivere har skrevet et utall innlegg i lokal og regionalmedier over hele landet. Vi bistår også lokale motstandere i forbindelse med deres lokale mediearbeid. Vi sliter med å få innpass i Oslopressen og NRK, men kan glede oss over innlegg i enkelte av avisene (Klassekampen, Finansavisen) samt et stort intervju med Kapital i november. Høsten 2014 fikk vi løfte om deltakelse i NRKs Friluftsmagasinet (programmet ble sendt i januar 2015).

 

Seminarer

LNL fikk sommeren 2014 kr. 75.000 fra Stiftelsen Fritt Ord til å gjennomføre en seminarrekke.

 

To godt besøkte seminarer er holdt i 2014 (Oslo 1. oktober i samarbeid med Handelshøyskolen BI der statsråd Lien var hovedinnleder; og Tromsø 1. desember i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Troms FNF og Naturvernforbundet i Troms). To nye er planlagt våren 2015 (Kristiansand 25. mars og Trondheim 21. april) samt ett etter sommeren.

 

Styret vil søke Fritt Ord om ytterlige støtte til utadrettet virksomhet i 2015.

 

Hjemmesiden

LNLs hjemmeside er ikke svært profesjonell, men det er den vi p.t. har økonomi til. Besøkstallet varierer, men siden synes å fungere brukbart som en informasjonsside for medlemmer og andre interesserte. Det er behov for både mer webkompetanse og penger til oppgradering. Styret vil ha dette som en prioritert oppgave i 2015.

 

Medlemstall og økonomi

Ved årskiftet 2014/15 hadde LNL 166 individuelle medlemmer og ca. 1270 medlemmer innmeldt via tre lokale grupperinger. Det er dessverre for liten vekst i medlemstallet, noe som både gir redusert påvirkningskraft og svak økonomi, jfr. regnskapet. Styret ville gjerne gjennomført flere tiltak både sentralt og lokalt, herunder lokale møter, seminarer og samlinger, samt en viss deltakelse i andre aktørers aktiviteter. Økonomien setter imidlertid klare begrensninger. Vi viser forøvrig til regnskapet for 2014 og budsjettforslaget 2015.