11. mar, 2015

NVEs kommunikasjonspolitikk

«NVEs kommunikasjonspolitikk bygger på hovedprinsippene i offentlighetsloven og forvaltningsloven som gir deg rett til innsyn i vårt arbeid og våre vedtak.»

 

Direkte henvendelser til NVE om innsyn rettes til: innsyn@nve.no

 

«Vi legger vekt på å være åpne og tilgjengelige og yte god service til mediene og andre som henvender seg til oss. Vi legger opp til en aktiv kommunikasjonsvirksomhet, og stiller krav til at informasjonen vi gir skal være korrekt, saklig og pålitelig.»

 

 

NVE er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova. Det betyr at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra NVE, som hovedregel er offentlige.

 

Flere lover og forskrifter som regulerer retten til innsyn og saksbehandling av innsynskrav:

 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd

 Forskrift til offentleglova

Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Forskrift til forvaltningsloven

 Lov om arkiv

Forskrift om offentlege arkiv

 Lov om behandling av personopplysninger

Forskrift om behandling av personopplysninger

 

Offentleg journal:

Søkbar offentlig journal for NVE er tilgjengelig via databasen «Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Du kan se dokumentdetaljer, bestille innsyn i dokumenter, samt skrive ut eller lagre postjournaler i OEP. NVE vurderer ethvert innsynskrav konkret når det kommer inn, uavhengig av om dokumentet er merket unntatt offentlighet i NVEs offentlige journal.

 

 OEP

Veiledning for OEP

 

Digital kommunikasjon er hovedregelen:

Det følger av forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften at forvaltningen, som hovedregel, skal kommunisere elektronisk med sine brukere i stedet for papir. NVE kommuniserer i stor grad med omverdenen via e-post, og har lagt til rette for at alle kan søke og rapportere til NVE via elektroniske skjemaer på internett. Dette gjelder både næringsdrivende, kommuner, organisasjoner, statlige aktører, privatpersoner etc.

 

Direktoratet for forvaltning og IKT: www.difi.no/

 

NVE - vedtak og andre viktige brev:

NVE sender vedtak og andre viktige brev til alle som er registrert i Enhetsregisteret elektronisk, i stedet for på papir. Mottaker vil motta et varsel om at vedtaket eller lignende er å finne i Altinn. Dersom vedtaket ikke er åpnet i Altinn etter 1 uke, sendes det et nytt varsel pr e-post. E-posten sendes til den e-postadresse som er oppgitt i Enhetsregisteret.

 

Privatpersoner og andre som ikke er registrert i Enhetsregisteret, vil inntil videre motta vedtak og andre viktige brev pr. post. Dette skyldes at elektronisk kommunikasjon med privatpersoner, forutsetter at NVE er koblet opp mot et sentralt kontaktregister. NVE planlegger å ta i bruk kontaktregisteret i løpet av 2015. Les mer på www.norge.no

 

Kilde: NVE.

Foto: Kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad, NVE