3. mar, 2015

Hensynet til reindrift ga OED-avslag for vindkraft i Finnmark

 

11. januar 2013: Konsesjonsnyheter om at NVE har gitt Aurora Vindkraft AS konsesjon for å bygge og drive Fálesrášša vindkraftverk med tilhøyrande infrastruktur i Kvalsund kommune i Finnmark (180 MW). NVEs begrunnelse for tildelingen:

 

«Fálesrášša vindkraftverk vil bidra til å oppfylle regjeringas forpliktingar knytt til EUs fornybardirektiv. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske verknader for lokalsamfunnet.

            NVE har lagt vekt på at det er meget gode vindforhold i planområdet, og at det er gunstig for kraftsystemet å etablere ny kraftproduksjon i denne regionen dei næraste åra, som følgje av planlagt auka forbruk i petroleums- og gruvesektoren i Finnmark. Dei viktigaste negative verknadene av vindkraftverket er knytt til naturmangfald og reindrift. Tiltaket verkar inn på beiteområde, kalvingsområde, luftingsområde og trekkleier, og NVE har også lagt vekt på den samla inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 21. Etter NVEs vurdering er likevel dei samla fordelane ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører.

            NVE har fastsatt ei rekke vilkår til konsesjonen, som mellom anna utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan, omsyn til automatisk freda kulturminner, utarbeiding av rutiner for varsling av ising/iskast og tiltak knytt til nedlegging av anlegget.»

 

Nyheter 2. mars 2015: OED imøtekommer klager fra reindriftsinteresser, og omgjør NVEs konsesjon til avslag. Samtidig fastholdes NVEs avslag om konsesjon til Hammerfest vindkraftverk (Statkraft/AgderEnergi Vind – 180 MW). Hensynet til reindrift var avgjørende. Vertskommunene tilrådde konsesjon.

 

 http://www.highnorthnews.com/hensynet-til-reindriften-gir-avslag-for-vindkraft/