28. feb, 2015

Effekter av kunstig nattbelysning på naturmangfoldet - en litteraturstudie

www.nina.no

- Kunstig nattbelysning har blitt et tiltakende problem for dyre- og planteliv i mange land, og det er derfor et relativt nytt forskningsfelt, der studier av effekter synes å væree i startfasen. Kunnskapen om effekter av kunstig nattbelysning har inntil de siste 10-15 årene i stor grad vært basert på enten resultater fra studier som ikke har hatt lysforurensning som tema, fra studier på enkeltarter, inkludert mennesker (helseplager), eller på katastrofeartede enkeltepisoder (som fuglekollisjoner mot fyrlykter, oljeplattformer og andre menneskeskapte installasjoner m.m.). Først etter det siste århundreskiftet har det kommet studier som har fokusert på effekter av interaksjoner mellom ulike arter eller hele økosystemer. Men det synes fortsatt å være mangelfull kunnskap om potensielle langtidseffekter som kan skyldes endringer i hele økosystemer som følge av blant annet endrede konkurranseforhold mellom og innen arter ut fra hvilket lysregime de lever under.

NINA-rapport 2014.