9. feb, 2015

2014 et vindfullt år med store regionale forskjeller

www.vindteknikk.no

2014 ble et vindfullt år med store regionale forskjeller i årsmiddelvinden. Kjeller Vindteknikk sin vindindeks viser at mange områder har opplevd en middelvind som er over 15 % høyere enn normalt, samtidig som andre områder har hatt ned mot 10 % lavere vindhastighet enn normalt. Overgangen fra høyere til lavere vindhastigheter skjer delvis over korte geografiske avstander. Det vil si at to vindparker med relativt kort avstand imellom kan ha hatt helt ulike vindforhold i 2014.

Kjeller Vindteknikk: 05.02.15.


2013 et år med mer vind enn et normalår.

«Totalt för 2013 visar vindindexen att det för de flesta områdena i Norge och Sverige var mer vind än under ett normalår. Längs Sveriges norrlandskust var medelvinden 3-5 % högre än normalt. Skogs- och fjällområdena i inlandet visar också en medelvind som var 3-5 % högre 2013 jämfört med ett normalår. Med undantag av västkusten norr om Göteborg hade största delen av Götaland 1-3 % lägre vind än normalt. Även Mälardalen och Upplandskusten hade lägre vind under 2013 jämfört med ett normalår.»