6. feb, 2015

Slik får du innsyn

Slik får du innsyn

 

Det finnes flere lover som gir deg rett til innsyn i opplysninger og dokumenter både fra offentlig myndighet, domstolen og private.

 

Dokumenter

 

Utgangspunkt: Dokumenter i forvaltningen og rettsavgjørelser er offentlige.

Dvs. det er de som nekter innsyn som skal begrunne hvorfor du ikke får innsyn. Dette gjelder først og fremst offentlig myndigheter samt en del selskaper og stiftelser med offentlig eierskap (se mer om  offentlighetsloven, men også i noen tilfeller private aktører (se mer om miljøinformasjonsloven og produktkontrolloven ).

 

Slik går du fram: krev innsyn hos den som har opplysningene du er på jakt etter. Dette kan være generelle opplysninger om et tema, eller en konkret sak. Du trenger verken oppgi saksdummer, eller navnet på dokumentet, det holder at du spesisifiserer på en måte som gjør det mulig å forstå hva du er på jakt etter.

 

Du kan også søke etter dokumenter i statlige virksomheter i OEP.

 

Blir du nektet innsyn må du alltid kreve en lovhjemmel for avslaget. Du har alltid klagerett. Klagen sendes til den som har avslått, så skal de sende videre til klageinstans. Bruk våre ferdige utkast til klagebrev.

 

Møter

 

Utgangspunkt: Møter i folkevalgte organ og rettsmøter skal være åpne.

Dette betyr at et kommunestyre eller et formannskap kan ikke lukke dørene uten at de kan vise til et vedtak og en lovhjemmel i kommuneloven som sier det er greit (se møter i kommunale organer). Det samme gjelder for styremøter i helseforetak (må vise til hjemmel i helseforetaksloven), og for rettssaker.

 

Offentlighetsprinsippet

Innsynsretten følger av offentlighetsprinsippet og betyr at alle har krav på innsyn i dokumenter og til å overvære møter i folkevalgte organ, jf grunnlovens § 100 (5). Mediene har et særlig ansvar for å drive uavhengig kontroll av offentlig myndigheter, og har derfor også et særlig vern for sin rett til innsyn i dokumentter etter EMK art. 10 (ytringsfrihet). Mediene skal kjempe mot ulovlig hemmelighold, noe som også følger av Vær Varsom-plakaten punkt 1.3 : «Pressen skal verne om offentlighetsprinsippet».

 

Kilde: Presse.no