5. feb, 2015

Trysil kommune: Eierstyringsprinsippene og eierandelen i Eidsiva Energi AS

Trysil kommune: Eierstyringsprinsippene og eierandelen i Eidsiva Energi AS

 

Trysil kommune har eierskap i 12 selskaper. Derav 1,20 prosent eierandel i Eidsiva Energi AS – kategorisert som finansielt eierskap. Hvilket betyr:

 

Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres eierskapet som finansielt. Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på sitt eierskap, eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet. Finansielt formål er naturlig for selskaper som er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til grunn for selskapenes arbeid. Avkastningsmålene for hvert enkelt selskap bør fastsettes ut fra selskapsspesifikke forhold.

 

Et finansielt eierskap kan videre grupperes i to underkategorier. Selv om formålet er å oppnå høyest mulig avkastning kan to ulike strategier legges til grunn. Enten kan eier ha en utviklings- og vekststrategi for selskapet. I denne situasjonen kan eier være innstilt på å holde tilbake overskudd i selskapet for på sikt å oppnå en samlet sett bedre økonomisk avkastning. En annen finansiell strategi kan være en høstingsstrategi. Dersom selskapet er ferdig med vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, vil det være naturlig at eier tar ut en større del av de årlige overskuddene som løpende utbytte. 

 

 

Trysil kommunes prinsipper for eierstyring er:

 

1. Trysil kommune skal være en ansvarlig og forutsigbar eier.

2. Det skal være åpenhet knyttet til Trysil kommunes eierskap og selskapenes virksomhet, basert på prinsippet om mer offentlighet.

3. Trysil kommune forutsetter at selskapene drives samfunnsøkonomisk forsvarlig, og at det produseres aktivitet og utvikling innenfor de rammer som er satt.

4. Trysil kommune vil sikre at selskapsform, vedtekter og selskapsavtale er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Dersom forutsetningene for drift endres vesentlig skal styreleder umiddelbart varsle eier ved ordfører.

5. Som en del av folkevalgtopplæringa, skal Trysil kommune gjennomføre obligatoriske kurs/ eierskapssemiar for kommunestyrets medlemmer.

6. Det innføres en årlig «Eierskapsdag», der selskaper som Trysil Kommuneskoger KF, Trysil Industrihus AS, Trysilfjell Utmarkslag SA og Destinasjon Trysil SA gis muligheter til å orientere nærmere om drift, utfordringer og der det åpnes for dialog mellom selskapenes ledelse og politisk ledelse.

7. Status for selskapene rapporteres årlig til formannskapet i forkant av årsmøte eller generalforsamling.

8. I løpet av valgperioden legges det fram en oppdatert eierskapsmelding.

9. Forhandlingsutvalget som ledes av ordfører fungerer som valgkomite for samtlige selskaper der Trysil kommune skal oppnevne representanter; det være seg i styre/representantskap eller bedriftsforsamling.

10. I selskap der Trysil kommune har eierskap skal det tilstrebes å sikre kompetente og handlekraftige styrer, som ivaretar en kjønnsrepresentasjon på 40 %.

11. I løpet av valgperioden skal det gjennomføres seminar for kommunens oppnevnte styrerepresentanter.

12. For å unngå habilitetsproblematikk bør ikke medlemmer av kommunestyret, rådmann eller administrative ledere velges inn i selskapsstyrer.

13. Godtgjørelse til styrene bør ligge på et moderat nivå.

14. Trysil kommune forventer at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer de etiske retningslinjene for selskapsdriften.

 

Eidsiva Energi AS

 

Økonomiske nøkkeltall:

 

Driftsinntekter 2011: 4 185 000 000

Driftsinntekter 2012: 3 608 000 000

 

Driftsresultat 2011: 1 053 000 000

Driftsresultat 2012:  785 000 000

 

Ordinært resultat før skatt 2011: 868 000 000

Ordinært resultat før skatt 2012: 454 000 000

 

Balanse/år

 

Omløpsmidler 2011: 1 318 000 000

Omløpsmidler 2012:   874 000 000

Anleggsmidler 2011: 14 506 000 000

Anleggsmidler 2012: 14 851 000 000

Sum eiendeler 2011: 15 824 000 000

Sum eiendeler 2012: 15 725 000 000

Kortsiktig gjeld 2011: 1 785 000 000

Kortsiktig gjeld 2012: 1 250 000 000

Langsiktig gjeld 2011: 8 842 000 000

Langsiktig gjeld 2012: 9 362 000 000

 

Selskapets virksomhet skal være:

 a) Kraftproduksjon i Lågen, Trysilvassdraget og Glomma til Kongsvinger kraftstasjon

b) Nettvirksomhet og detaljsalg kraft i nåværende nettområde og tilgrensede nettområder, samt regionalnett i Hedmark og Oppland fylker

c) Fortsettelse av eller inntreden i annen virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med kraftproduksjon i nevnte vassdrag, og/eller nettvirksomhet eller detaljsalg i nåværende eller tilgrensede områder.

d) Deltakelse i virksomhet som har nær og fordelaktig sammenheng med forannevnte virksomheter.

 

Eidsiva Energi er et viktig selskap i regionen. Selskapet har mange ansatte og forvalter betydelige verdier på vegne av eierne. Aktivitetene i selskapet genererer sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger for hele regionen. Opprinnelig var formålet med eierskapet å sikre kommunen og innbyggerne stabile og rimelige kraftleveranser. I dag er det fri konkurranse i markedet, og kundene står fritt i å kjøpe strøm fra den leverandøren de ønsker. Stabilitet og sikkerhet i kraftforsyningen sikres nå gjennom lover og regler fra sentrale myndigheter. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er i dag ansvarlig for å sikre strømleveransene.

 

Eidsiva Energi har også engasjert seg innen andre forretningsområder som for eksempel; sagbruk, fjernvarme, bredbånd og vindkraft.

 

I budsjett og økonomiplaner budsjetterer Trysil kommune med utbytte i henhold til selskapets flerårige utbytteplaner. Det er derfor viktig at selskapet når sine målsettinger.

 

Trysil kommune har med sin lille aksjepost beskjeden innflytelse på selskapet. Trysil kommune er representert i generalforsamling ved ordføreren.

 

Rådmannens vurdering av eierskap

 

Trysil kommunes eierskap i selskapet bidrar til offentlig eierskap. Dette sikrer styring på lokale ressurser, tilstedeværelse lokalt og opprettholdelse av lokale arbeidsplasser. Det sikrer også at selskapet engasjerer seg i andre aktiviteter lokalt, som for eksempel fjernvarme, vindkraft og bredbåndsutbygging. Utbyttet fra selskapet bidrar til å løse viktige kommunale oppgaver. Eierskapet er finansielt motivert og bør opprettholdes.