5. feb, 2015

Eierskapsmeldingen 2014 - Trysil kommune

www.trysil.kommune.no

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak, vedtatt 29. april 2014.

Denne utredningen er en revisjon av «Melding om eierskap i Trysil kommunes selskaper og foretak» fra 2007. Utredningen skal bidra til at selskap og foretak kjenner eiers formål og at den legger grunnlag for et aktivt eierskap. Utredningen skal gi kunnskap og oversikt til kommunestyret og administrasjonen for at disse skal kunne utøve aktiv styring og kontroll slik at vedtatte mål nås.

Eierskapsmeldingen beskriver ulike selskapsformer, overordna styringsprinsipper, anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll og krav til profesjonelle styrer. Den inneholder også en gjennomgang av de 12 selskapene der kommunen har eierskap.