21. jan, 2015

Siste nytt om Kjølberget og forekomster av huldrestry

 

 

Naturvernforbundet i Hedmark har sendt følgende brev til OED – datert 19. januar:

 

Olje og energidepartementet

Sendt kun elektronisk til postmottak@oed.dep.no

 

Vedr. NVEs konsesjon til Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark.

 

Naturvernforbundet har fra to uavhengige kilder i 2015 blitt kjent med at det er gjort funn av den sterkt truede (EN) arten huldrestry 2 forskjellige steder innenfor området NVE har gitt konsesjon til vindkraftverk på Kjølberget.

 

Biolog Arnodd Håpnes som var ansvarlig på vegne av WWF-Norge med nøkkelbiotopregistreringene som ble gjort på 90-tallet på Borregaard-skogene (nå Statskog), sier (pers.medd.18.1.15), at han fant arten på Kjølberget i forbindelse med dette arbeidet. Da skogen ikke er hogd siden den gang, finnes arten med stor sannsynlighet fortsatt på Kjølberget.

 

Huldrestry er kjent for å være svært vakker, for å ha inspirert til oppfinnelsen av juleglitteret og for å være verdens lengste lav. Nå finnes den svært få steder i Europa, og Norge har et europeisk forvaltningsansvar for arten. Her har den dessverre også vært i tilbakegang i lengre tid. I Hedmark finnes svært få lokaliteter av arten, og dette er det andre funnet av arten i Våler kommune siden forrige funn gjort i 1948. I løpet av de siste femti årene har arten forsvunnet fra mange steder, og mye tyder på at tilbakegangen har gått enda raskere de siste årene. De aller fleste av lokalitetene som var kjent fra før 1980 er i dag borte, i hovedsak på grunn av hogst. For å redde huldrestry må det bli slutt på hogst i gamle granskoger, bygging av skogsbilveier, eller som i dette tilfellet, må konsesjonsvilkårene til vindkraft i et område det er sannsynliggjort at arten forekommer vurderes pånytt. Det gjøres oppmerksom på at huldrestry er foreslått som prioritert art etter naturmangfoldloven, og at Fylkesmannen i Hedmark leder det nasjonale arbeidet i forhold til prosesser med oppdatering av status for artens utbredelse i fylket og landet for øvrig.

 

Elverum, 19.01.15

 

Vi mener Olje og energidepartementet må be NVE undersøke disse opplysningene nærmere, samt avklare i hvilken grad et eventuelt ja til vindkraftverk vil true artens forekomst på Kjølberget. Dette må skje før departementet gjør sitt endelige vedtak.

 

Mvh

Naturvernforbundet i Hedmark

 

Foto av huldrestry: Arnodd Håpnes