3. des, 2014

Høringsnotat: Forslag til endring av lov om elsertifikater

Høringsbrev, 03.12.2014

 

Høring - forslag til endring av lov om elsertifikater

 

Olje- og energidepartementet sender forslag til endring av lov om elsertifikater på høring.

 

Høringsnotatet med nærmere redegjørelse er lagt ut på departementets hjemmeside på regjeringen.no, under Dokumenter/ Høringer/ Saker på høring:

 

Høringsnotatet 

 

Høringsnotatet innholder fire hovedelementer. Det foreslås å utvide overgangsordningen til å inkludere vannkraftverk med installert effekt under 10 MW. Videre forslås det at kraftforbruk i raffinerier fritas for elsertifikatplikten. Det forslås også en justering av elsertifikatkvotene for at Norge skal oppfylle sine forpliktelser i avtalen mellom Norge og Sverige. Departementet presenterer et forslag til oppmykning av sluttdatoen for når anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater.

 

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011 skal det gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015. Dette innebærer felles utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. Forslag til lovendringer er en del av gjennomføringen av denne kontrollstasjonen.

 

Olje- og energidepartementet ber om at eventuelle merknader sendes til postmottak@oed.dep.no innen 19. januar 2015.

 

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til underdirektør Sverre Sand (22 24 62 28) eller rådgiver Guro Fasting (22 24 61 77).