3. des, 2014

Forslag om endring av lov om elsertifikater på høring

 

Pressemelding OED, 03.12.2014

 

Oppmyking av 2020-fristen i elsertifkatmarkedet

Forslag til endring av lov om elsertifikater på høring

 

I dag sender Olje- og energidepartementet et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag til tiltak som reduserer risikoen forbundet med forsinkelser for prosjekter med planlagt oppstart i 2020.

 

Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. Produksjonsanlegg som settes i drift etter 31. desember 2020 kvalifiserer i dag ikke for rett til elsertifikater. Fare for å falle utenfor ordningen kan føre til at utbygger vurderer det som for risikabelt å bygge anlegg i de siste årene frem mot 2020. Noen av de mest lønnsomme prosjektene vil kunne bli lagt vekk.

 

 - Ordningen slik den er i dag innebærer en stor risiko forbundet med å planlegge ferdigstillelse av anlegg mot slutten av 2020, fordi forsinkelser kan føre til at prosjektene faller utenfor ordningen med elsertifikater. For å redusere denne risikoen foreslår regjeringen en oppmykning av ordningen. Vi ber om aktørenes syn på forslag til justering i reglene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

 

Departementet foreslår to alternativer for å redusere risikoen. Begge innebærer at fristen forlenges med en begrenset periode. I alternativ 1 forlenges fristen med seks måneder, og i alternativ 2 forlenges den med ett år.

 

Produksjonsmålet i 2020 og etterspørselen etter elsertifikater står fast. Det betyr at endringen er ment å legge bedre til rette for at næringen vil starte bygging av anlegg som vil kunne stå ferdig i 2020 med planlagt fremdrift. Med forslaget vil disse anleggene blir godkjent selv om de skulle bli noe forsinket. Prosjekter som blir planlagt med senere oppstart vil fortsatt ha høy risiko for å falle utenfor ordningen.

 

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtale av 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater. Avtalen fastsetter at det skal gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015. En kontrollstasjon innebærer utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater.