25. nov, 2014

Vedtak Trysil kommune vedr. dispensasjonssøknad vindmålermast Sæterbekkbotninga

www2.trysil.kommune.no

Vedtak Trysil kommune vedr. dispensasjonssøknad vindmålermast Sæterbekkbotninga. Se saksframlegg side 54 i saksdokumentet.

Behandlet i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 19.11.2014:

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift - 19.11.2014:

Trysil kommune godkjenner oppsetting av midlertidig vindmålemast i LNF-område i Søre-Osen jf. Plan- og bygningsloven § 19-3, i henhold til søknad med måleperiode på inntil 3 år, med følgende vilkår:

(1) Bardunene til målemasten må ha fugleavvisere for å forhindre unødvendig kollisjon med fugl.
(2) Utstyr, kjørespor og lignende fjernes så godt det lar seg gjøre etter endt måleperiode.
(3) Under hele perioden skal det være fokus på at naturen tas best mulig vare på.
(4) Masten med tilhørende anlegg skal uten kostnad for kommunen fjernes etter endt
måleperiode.
(5) Dersom Austri Vind får sitt konsesjonsvedtak av NVE omgjort av OED, skal masten fjernes, og alle sår i marken settes i stand så snart det er tilrådelig.

Kommunestyret har tidligere stilt seg positiv til etablering av vindmøllepark gjennom
høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden, jf. kommunestyrets vedtak 26.11.2013. Substituering av kullkraft og andre fossile energikilder samt bidra til bærekraftig utvikling var hovedbegrunnelsen. Gjennom å gi dispensasjon for oppføring av vindmålemast i LNF-området kan de nødvendige vindmålingene for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av potensialet i området for en vindmøllepark foretas.

(Det vil bli klaget på vedtaket.)


Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift har 7 representanter: Ap har 3, H har 2 og Sp og Frp har 1 hver.

Leder er Bjørn Karlsen, H, og nestleder er Gry Vanja Eriksen, Ap.

Øvrige medlemmer:

Ap Halvard Ås
Ap Thorbjørn Lysfoss
H Morten O. Lutnæs
Sp Bjørg-Edith Enger
Frp Ida Bergersen Frøhaug