1. nov, 2014

Blir ikke flere flyvninger

FAKTA

  • Forsvarsbygg har på vegne av Luftforsvaret lagt inn en klage på den konsesjonen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tildelt Austri Raskiftet DA for etablering av en vindpark på Raskiftet i Trysil og Åmot kommuner
  • Vindparken kommer i konflikt med Forsvarets behov for øvelsesområde, og kan utgjøre en fare ved militær lavtflyging og samtrening mellom luft- og bakkemannskaper i området.

 

Illustrasjonstekst foto 1:

Lokal bekymring: Ordfører Ole Martin Norderhaug har tidligere gitt uttrykk for bekymring for om Forsvarets innsigelser bunner i et behov og ønske om mer øvingstid i lufta over Østerdalen.

 

Illustrasjonstekst foto 2:

Støy: Naboene til Regionalfelt Østlandet vil høre at feltet er tatt i bruk. Nå er lyden fra før feltet ble åpnet dokumentert.

 

 

Blir ikke flere flyvninger

 

Forsvarets framtidige bruk av Østerdalen som øvingsområde for nye kampfly er foreløpig litt udefinert, men de tror ikke luftfartsaktiviteten blir større enn i dag.

 

Elverum: Etter en runde internt i Luftoperativt inspektorat og Luftforsvaret konkluderer Hans Jørgen Nordskog, oberstløytnant og sjef Luftrom og Flyplass i Luftoperativt inspektorat (LOI), med at det foreløpig er noe usikkerhet knyttet til antallet flyginger med de kommende F-35 kampflyene i Østerdalen.

            - Vi vet ikke med sikkerhet hvordan det vil bli enda, og det er ikke fordi vi holder informasjon tilbake, sier Nordskog. Etter et folkemøte på Søre Osen samfunnshus, arrangert av Olje- og energidepartementet i forbindelse med klageprosessen på Austri Vinds vindkraftplaner, ble et spørsmål om hvilken betydning Østerdalen vil få for framtidens luftforsvar hengende i luften. Spørsmålet ble reist fordi Forsvaret har protestert på vindplanene.

 

Sivile regler

Hvilke andre regler, retningslinjer og forskrifter regulerer nåtidig og framtidig flytrafikk med kampfly i Østerdalen?

 

            - Luftrommet i Østerdalen reguleres av sivile regler for flyging som gis ut av Luftfartstilsynet. I Østerdalen er det generelt sett det som omtales som ukontrollert luftrom og alle, både militære og sivile, kan fly der de måtte ønske. Det foreligger visse begrensninger i forhold til hvor lavt man har lovt til å fly. Militære fly har generelt lov til å fly lavere enn sivile fly. Noe av luftrommet i Østerdalen er regulert som fareområde. Denne reguleringen er det Luftfartstilsynet som er ansvarlig for. Det vil si at det foregår en aktivitet i et avgrenset område som kan representere en fare for luftfartøy. Regionfelt Østlandet er et slikt område. På grunn av skyting og annen våpenlevering sendes det ut varsel til alt flygende personell om at det er farlig, dersom man flyr inn i området. Det er ikke ulovlig å fly inn i disse fareområdene, men man må være klar over risikoen.

 

Vet ikke

Hvordan vil leveransen av F-35 påvirke øvingsmønsteret? Kan vi forvente at det blir flere flyvninger og øvingstokt, med blant annet F-35, enn det er i dag?

 

            - Dette spørsmålet er det vanskelig å svare presist på. Det vil påvirkes av faktorer som at Ørland er Luftforsvarets framtidige kampflybase, utvidet bruk av simulator for F-35, breiere sett med roller og oppgaver for kampflyene samt framtidig øvelsesbehov. Det vil fortsatt være behov for samtrening mellom fly og bakkestyrker som har tilholdssted på Rena. Det er hovedårsaken til Luftforsvarets aktivitet i Østerdalen i dagens situasjon, og vil sannsynligvis være hovedårsaken til Luftforsvarets aktivitet i Østerdalen når vi får F-35. Det faktum at F-35 får utstyr som gjør de i stand til å løse oppdrag fra større høyder og lenger avstand, kan føre til mindre opplevd støy, men det vil fortsatt være behov for å trene på oppdrag der flyene er nær bakken og nær målene. Med andre ord: Det foreligger en del usikkerhet, men Forsvaret har per i dag ingen grunn til å tro at det skal bli en vesentlig endring av jagerflyaktiviteten i Østerdalen i framtiden.

 

Kilde: Journalist May-Britt Bjørlo Henriksen, Lokalavisa Sør-Østerdal, 01.11.14.