19. okt, 2014

Innspill til foreslåtte endringer i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygn

naturvernforbundet.no

Innspill til foreslåtte endringer i forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og
bygningsloven og forslag til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover.

WWF, Naturvernforbundet, SABIMA, Den Norske Turistforening (DNT) og Norges Jeger- og
Fiskerforbund ønsker å komme med et felles innspill til følgende høringer:

 Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring av forslag til endringer i forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (i det følgende kalt «planforskriften»)

 Klima- og miljødepartementets høring av forslag til ny forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover, jf. kapittel 14 i plan- og bygningsloven