18. okt, 2014

Raskiftet vindkraftverk i konflikt med framtidas forsvar

Negativ til vindprosjekt

 

Austri Vinds vindkraftprosjekt på Raskiftet kommer i konflikt med framtidens Luftforsvar.

 

Negativ: Saksbehandler Steinar Nilsen og leder for arealseksjonen hos Forsvarsbygg, Bjørn Bergesen, er negative til Austri Vinds vindkraftplaner på Raskiftet på grunn av områdets framtidige viktige funksjon som øvingsområde for de nye F-35 jagerflyene.

 

Søre Osen: Bjørn Bergesen, leder for arealplanseksjonen i Forsvarsbygg bringer Forsvarets bekymring til bords på et folkemøte i Søre Osen som Olje- og energidepartementet arrangerer i forbindelse med klagebehandlingen på Austri Vinds tildelte konsesjon for et vindkraftanlegg på Raskiftet. Et vindkraftprosjekt som er det første i Innlandet, og som har møtt en del motstand i lokalbefolkningen. Bergesen forteller at Forsvaret i løpet av prosessen som har pågått siden 2010 har avklart og lært fortløpende, og kommer av den grunn med sine betenkninger etter høringsfristens utløp.

 

- Vi har innklaget saken, med basis i Luftforsvarets vurdering i at deres virksomhet vil bli begrenset. Det er en liten andel av disse sakene vi motsetter oss. Hovedsakelig har det tidligere vært innsigelser basert på elektriske anlegg. Her har nærheten til Regionalfelt Østlandet vært det viktigste elementet. Vi skal være positive, men vi må få vurdert de elementene som er viktige for å få ivaretatt forsvarets interesser, sier Bergesen.

 

Læringsprosess

Etableringen av et vindkraftanlegg på Raskiftet i kommunene Trysil og Åmot kommer i konflikt med det helhetlige øvingsområdet Forsvaret ser for seg fra 2017 når de nye F-35 jagerflyene er levert.

 

- At vi har hatt en læringsprosess, har gjort at vi har kommet fram med disse innvendingene nå. Undervegs i prosessen har vi fått avklart ett og ett element. Fra Luftforsvarets side handler dette om flygninger inn mot Regionfeltet hvor de skal samtrene med andre avdelinger, og hvor de blant annet skal levere våpen inn mot Regionfeltet. Denne samtreningen er viktig for å opprettholde den kompetansen de skal ha. Hovedbildet er at etableringen vil gi begrensninger på det handlingsrommet Luftforsvaret har. Men i og med vindkraftverket kommer der, må man operere med høyere sikkerhetsmarginer, sier han.

 

Blir vindkraftanlegget etablert, vil det kreve sikkerhetsmarginer som vil sette begrensninger på aktiviteten, og flygninger som i større grad vil bli vær og siktavhengige.

 

- Det vil ofte kreve bedre vær for at flygerne skal komme inn i området, sier han. Da flyene ikke bare kan navigere på instrumentene.

 

Flykjøp til 64 milliarder

Det er Norges hittil største innkjøp noensinne dette vindkraftanlegget kommer i konflikt med. Kampflyprogrammet skal kjøpe inntil 52 nye F-35 kampfly til Forsvaret. Kostnadene, inkludert nødvendig ekstrautstyr, trening, vedlikeholdsmateriell og våpen er estimert til 64 milliarder kroner i 2014-verdi. De fire første norske flyene skal levere i 2015 og 2016. Disse skal brukes til å trene norske mannskaper i USA. De første flyene som skal brukes i Norge, blir levert fra 2017. Valget av Ørlandet som base var i stor grad betinget av muligheten til et stort, sammenhengende øvingsområde, både i Trøndelag og i Østerdalen.

 

- Det knyttes en stor grad av usikkerhet til hvordan dette vindkraftanlegget vil påvirke øvingssituasjonen for de nye F-35 jagerflyene. Øvingsprogrammet deres er ikke utviklet ennå. Vi vet at noe vil foregå i flysimulator, men noe vil være trening i samhandling, knyttet opp mot Regionfelt Østlandet, sier Terje Ness, saksbehandler ved Luftoperativt Inspektorat, viss utredning Forsvarsbygg har lagt som grunnlag for sin innsigelse.

 

For å være sikker på at Lokalavisa Sør Østerdal ikke har misforstått noe, spør vi Bergesen og hans saksbehandler, som har utarbeidet innspillet fra Forsvarsbygg, Steinar Nilsen:

 

Ut fra innlegget her i dag uttrykker dere noe mer enn en skepsis til prosjektet?

 

- Ja, vi i Forsvarsbygg er, på basis av Luftoperativt Inspektorat sine innspill, negative til at det skal etableres et vindkraftanlegg her, sier både Bergesen og Nilsen.

 

- Når alle F-35 jagerflyene er levert, vil alle være stasjonert på Ørlandet. Det gjør Regionfelt Østlandet viktigere enn det er i dag. Vi må melde fra om de bekymringene Luftforsvaret har, sier Bergesen.

 

Lokalavisa Sør-Østerdal: Lørdag 18. oktober 2014.