3. okt, 2014

Vindkraft - Hvem har ansvaret for opprydding?

www.moss-avis.no

Debattinnlegg Moss Avis 02.10.14. av Ola Wergeland Krog, Forum for natur- og friluftsliv Østfold.

Mark- och miljödomstolen i Sverige har avsagt sin dom, og den kan ikke ankes. Dommen pålegger den som bygger vindkraftverk - verksamhetsutövaren eller på norsk konsesjonæren, å stille full økonomisk garanti for kostnader for opprydding og tilbakeføring av vindindustriområdet samt evt. miljøskade når det skulle bli behov for dette.

Domstolen pålegger utbygger å stille denne garantien allerede før byggingen starter.