21. sep, 2014

Slik etableres «ren» energi ute på landet…!

Pressemelding 19. 09. 2014: Varde Kommune fortsætter ulovligt byggeri

 

For snart et år siden meddelte Varde Kommune VVM-tilladelse til opstilling af 10 vindmøller ved Ulvemosen. En nabogruppe indsendte en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over flere mangler ved VVM-redegørelsen.

 

På trods af denne klage over åbenlyse mangler i VVM-redegørelsen, valgte vindmølleopstiller, European Energy A/S, at gå i gang med anlægsarbejdet. Tidligere denne uge, den 15. september, skete det uundgåelige: Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) kendte både VVM-redegørelsen og byggetilladelsen  ugyldige.

 

Det gjorde de hovedsagelig fordi VVM-redegørelsen ikke  indeholder en vurdering af konsekvenserne af bortledningen af bl.a. okker-forurenet grundvand på omkringliggende vandmiljø og  grundvandsystemer. I det hele tager finder NMKN at der ikke er foretaget en fuldstændig vurdering af projektets indvirkning på miljøet, hvilket VVM lovgivningen kræver.

 

På trods af at NMKN har kendt byggetilladelsen ugyldig, fortsætter anlægsarbejderne ved Ulvemosen. Og det har Varde Kommune givet tilladelse til at det må gøre en hel uge endnu, dvs. i hele 12 dage  efter at NMKN kendte byggetilladelsen ugyldig! Kommunens forklaring er, at det er farligt at efterlade halvfærdigt arbejde. Denne forklaring kan  dog næppe forsvare at bortledningen af grundvand fortsætter, at der stadig foregår gravearbejder, og at hullerne fyldes med cement og ikke med jord.
Vi tillader os således at spekulere i et andet, indlysende motiv: I løbet af kommende uge kan det forurenede grundvand være pumpet væk og fundamenterne være støbt. Dermed er de vigtigste forhindringer for det fortsatte projekt ryddet af vejen.

 

Vi er meget vel klare over, at her er tale om etablering af vindmøller, som nyder en særlig status i Danmark. Men skal Varde kommune og European Energy slippe af sted med at ignorere dansk lov og NMKNs afgørelse på denne måde? Ingen myndighed lader til at gribe ind eller kræve en faktisk standsning af projektet. At en kommune begår ”selvtægt” på denne måde er dybt problematisk. Vi tager på det kraftigste afstand fra Varde Kommune og European Energys ulovlige og opportunistiske fremfærd i denne sag.

 
Tone Brix-Hansen
Formand, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller
Tlf. 55 81 23 55

Karsten Drøjdal, talsmand for den lokale nabogruppe, kan kontaktes på 28 44 39 57.

 

 

Brev til miljøministeren fra friluftsvejleder Anitta Rasmussen vedr. Varde Kommunes ulovlige byggeri

 

Til Miljøministeret

att: Kirsten Brosbøl

 

Den 19/9/2014

 

Undertegnede vil gerne gøre opmærksom på at Varde kommune ikke udøver deres tilsynspligt i forbindelse med de 10 vindmøller hvis VVM plan d. 15/9/2014 blev ophævet (kommuneplantillæg nr 03 lokalplan 25.10L02 (Ulvemosen/Bækhede Plantage) af NMKN

 

Varde kommunes manglende indgriben over for kendt, ulovlig og uansvarlig miljøforurening af bygherre er af en sådan tilsidesættelse at jeg er rystet som borger.

 

Trods for kendelsen forekommer der er fortsat kraftig aktivitet så som kraftig ulovlig udpumpning af okkerholdig vand i forbindelse med støbning af vindmøllefundamenter. Bygherren har fået tid til fredag 26/9 til afslutte arbejdet. Varde kommune har herved underkendt NMKN kendelse om byggestop, de har givet European Energi tilladelse til at fortsætte som om alt er som før. Der er nu en panisk, uansvarlig aktivitet på støbning af de sidste 4 fundamenter for dermed at undgå at lave ny VVM hvor der er problemer med grundvandssænkning. De er i gang med at ødelægge habitatområder for bl.a. birkemus, de overskrider i den grad vandmiljøloven om udledning af okkerholdig vand. Hvis der ikke bliver grebet ind nu over for denne kommune vil det udvikle sig til endnu en sag blot i en anden kommune hvor de begår selvtægt.

 

Varde Kommunes manglende respekt for NMKNs juridiske afgørelse er af sådan en karakter at det får katastrofale miljømæssige konsekvenser for biotopen. Håber at Miljøministren en gang for alle viser Deres Lovgivende magt i denne sag.

 

Med venlig hilsen

Friluftsvejleder

Anitta Rasmussen

Vardevej 37

6818 Årre

40296349

 

 

Kommune trodser Natur- og Miljøklagenævnet og fortsætter ulovligt byggeri

 

DETTE MÅ STOPPES NU!

 

I aftes konstaterede Ulvemosen/Bækhedegruppen (berørte familier i vindmøllesag i Varde) at Varde Kommunes postulat om afvikling af byggeriet i forbindelse med Vindmøllesag Ulvemosen/Bækhede er ren manipulation. Natur og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at den udstedte byggetilladelse er ulovlig. Der eksisterer altså ikke et plangrundlag og byggeriet er dermed KLART ulovligt. Varde Kommune fortsætter dog massiv grundvandssænkning, støbning med cement, med tilhørende jernbinding og der leveres fortsat byggemateriale i massivt omfang til byggepladsen. Arbejdet intensiveres og er på ingen måde under afvikling.

 

Borgergruppen konstaterede i aftes, at der ledes voldsomme mængder oppumpet vand direkte til Skonager Lilleå med forbindelse til Varde Å og dermed Natura 2000 området VADEHAVET!! Vandet er IKKE undersøgt for forurenende stoffer! Borgergruppen anmeldte forholdet til politiet, som bad Beredskabet rykke ud. Indsatslederen ankom og konstaterede, at udledningen er ULOVLIG og MILJØSKADELIG og skal STOPPES STRAKS.

 

Indsatslederen havde en langvarig telefonsamtale med en højere placeret person og udsættes tydeligvis for et pres for at træffe en lemfældig afgørelse til bygherres og Varde Kommunes fordel. Det nævnes blandt andet, at det jo vil koste 400.000 at slukke pumperne!!! Indsatslederen fastholder at den er helt gal. Desværre slukkes pumperne ikke – slangerne flyttes kun. Grundvandssænkningen fortsætter altså på trods af at øverste Miljømyndighed har truffet afgørelse om, at der bygges/grundvandssænkes ulovligt, og at konsekvenserne ved at fx grundvandssænkningen ikke er belyst i den obligatoriske miljøvurdering.

 

Det fuldstændigt HIMMELRÅBENDE er at løsningen på denne sag er, at Varde Kommune i dag “rykker ud ” for at vurdere sagen og foretage vandprøver. På denne måde skal samme mennesker (kommune), hvis beslutning af højere instans er kendt ulovlig og som trodser denne afgørelse “vurdere hvad der skal ske nu”!!! Formålet med at fortsætte grundvandssænkningen på trods af nævnets afgørelse og byggeriet er for de involverede indlysende!! Varde Kommune og bygherre European Energy er selvfølgelig klar over at den massive grundvandssænkning er problematisk og at den miljøpåvirkningsmæssigt ikke kan forsvares i en ny VVM-redegørelse, og derfor forsøger man nu – ganske ulovligt – at gennemføre grundvandssænkningen for at nå støbningen inden kommunens standsningspåbud for aktivitet på pladsen, hvilket først er sat til d. 26 denne måned.

 

HJÆLP OS OG DEL DETTE!! Hvis alle kommuner kan ignorere afgørelser fra højeste miljømyndighed vil det få katastrofale konsekvenser for miljøet og retssikkerheden!!! HJÆLP OS OG DEL DEL DEL!!!!

 

Ulvemosen/Bækhedegruppen !!! TAK!!

 

 

Du finner VVM-redegjørelsen og miljørapporten for vindmøllene ved Ulvemose og Bækhede Plantage, mars 2013, her: http://stilhed.eu/wp/wpcontent/uploads/2014/09/Til_web_Ulvemosen_og_Bkhede_Plantage_VVM.pdf