19. sep, 2014

Sak 14/19: «Dispensasjonssøknad vindmålemast» førstegangsbehandlet 18.09. i Hovedutvalg for Kommunal

Sak 14/19:

«Dispensasjonssøknad vindmålemast» førstegangsbehandlet 18.09. i Hovedutvalg for Kommunalteknikk- og arealplanlegging (HUKA), Åmot.

 

«Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for Osen-området for plassering av midlertidig vindmålemast i LNF-område - Kraggåsen - Austri Raskiftet DA» - sak 14/19 – ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for Kommunalteknikk- og arealplanlegging, HUKA, 18. september.

 

Saken skal videre til neste kommunestyremøte 15. oktober.

 

Se saksframlegg s.19 og fremover i dokumentet. Fullstendige uttalelser er lagt ved som tillegg:

http://www2.amot.kommune.no/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26MO_ID%3D720%26MD_DOKTYPE_DU%3DMI

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 

Åmot kommune gir i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 dispensasjon fra bestemmelse nr. 7b Bevaring av LNF-områder med særskilte natur-, kultur- og friluftslivinteresser i kommunedelplan for Osen-området, for oppføring av vindmålemast, drift av denne og fjerning av mast og utstyr etter maksimum 3 år etter gitt byggetillatelse, jf. søknad datert 28.05.2014.

 

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

 

1) Bardunene til målemasta må ha fugleavvisere for å forhindre unødvendig kollisjon med fugl.

2) Luftforsvarets merkekrav må oppfylles.

3) Dataoverføringer fra masten må ikke forstyrre Forvarets radiolinjer i RØ.

4) Austri Raskiftet DA kontakter Forsvarsbygg og ser på mulighetene i forhold for at vindmålermasten kan ha måleutstyr som registrerer sikt og skydekke.

5) At utstyr, kjørespor og lignende fjernes så godt det lar seg gjøre etter endt måleperiode.

6) Under hele perioden skal det være fokus på at naturen tas best mulig vare på.

7) Søknad om tillatelse til tiltak kan ikke behandles før ytterligere detaljer om tiltaket er avklart i etterkant av ny befaring. Dette gjelder trasévalg, nøyaktig plassering av målermast, mastetype og redegjørelse for ivaretakelse av naturmangfold og kulturminner.

 

Åmot kommune har mottatt 7 uttalelser, som er kommentert og lagt inn som vedlegg, i følgende rekkefølge:

 

  • Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad
  • Forsvarsbygg
  • Furutangen Hyttevelforening
  • Per Øyvind Schiong og Signe Kjøs
  • Hedmark Fylkeskommune
  • Amunstad skog
  • Naturvernforbundet i Hedmark

 

Vedtak:

Hovedutvalg for Kommunalteknikk- og arealplanlegging valgte å følge rådmannens innstilling:

 

Tilrår at dispensasjon gis på vilkår.