13. sep, 2014

Den danske verditapsordningen

www.energinet.dk

Den danske verditapsordningen som følge av oppstilling av vindturbiner

I motsetning til Norge har Danmark en verditapsordning viss formål er å «sikre, at den, der opstiller vindmøller, bliver forpligtet til at betale for det eventuelle værditab, der forårsages på ejendomme i området som følge af opstillingen. Værditabsordningen giver naboer til kommende vindmøller mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab, hvis de mener, at deres beboelsesejendom vil tabe i værdi som følge af vindmølleopstillingen. En evt. erstatning, som måtte blive tilkendt naboen, skal udbetales af vindmølleopstilleren."

Reglerne for værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr.1330 af 25. november 2013, §§ 6-12.

Reglerne administreres af Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger.

Bemerk:

• Der kan anmeldes krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme.
• Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, betales der ikke erstatning.
• Hvis ejeren af beboelsesejendommen har været medvirkende til opstilling af vindmøllerne, f.eks. udlejet jord til mølleopstillingen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde.
• Naboer, hvis beboelsesbygninger ligger helt eller delvist inden for en afstand af 6 x møllehøjden fra en af de kommende møller, kan anmelde krav gratis. Øvrige naboer skal sammen med anmeldelsen indbetale et gebyr på 4.000 kr., da opstilleren ellers ikke er forpligtet til at betale værditabserstatning.
• Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren.
• Ved vurderingen af værditabet tages følgende i betragtning:

 Støjgener, herunder gener fra lavfrekvent støj
 Gener som følge af skyggekast
 Visuel påvirkning

Taksationsmyndighedens afgørelser kan ikke ankes til en anden administrativ myndighed.

Taksationsmyndighedens afgørelser kan dog af anmelderen eller af opstilleren indbringes for domstolene som et søgsmål mellem de to. Har opstilleren betalt for værditab i overensstemmelse med Taksationsmyndighedens afgørelse, skal indbringelse for domstolene dog ske inden 3 måneder fra betalingstidspunktet.

I følge verditapsordningen skal krav om erstatning anmeldes før vindturbinene stilles opp. Det er en kjent sak at utbetalinger for verditap er som smuler å regne, og erstatter ikke på noen måte den faktiske verdinedsettelsen av boliger som er berørt av vindturbiner!