2. sep, 2014

Klage vedr. mangel på varsel og muligheter for medvirkning – Trysil kommune

Snefrid og Ragnar Reutz-Håkenstad

Osensjøen Øst 1152

2428 Søre Osen

 

Trysil kommune

postboks 200

2421 Trysil

(sendes som e-post)

 

 

Søre Osen, 30. august 2014                                                                           

 

 

 

 

Klage på manglende varsel og anmodning om uttalelse vedr. dispensasjonssøknad for ny vindmålemast ved Sæterbekkbotninga.

 

 

Viser til brev av 28. mai 2014 der Austri Raskiftet DA søker Trysil kommune om dispensasjon fra gjeldende arealplan for plassering av midlertidig vindmålemast ved Sæterbekkbotninga i Trysil kommune, samt melding fra Guro Karoline Flugon Aase, prosjektutvikler Eidsiva Vannkraft AS, datert 24. juni 2014. Flugon Aase viser til innsendt byggesøknad som vedlagt for tekniske detaljer og kart, samt vedlagt søknad om motorferdsel i utmark. Mottok dokumentene 28. juli iht. begjæring om innsyn.

 

18. juli 2014 mottok vi en e-post fra Åmot kommune med oversendt informasjon og søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealplan for plassering av midlertidig vindmålemast i LNF-område – nærmere bestemt området ved Kraggåsen i Åmot kommune. Det anmodes om uttalelse til søknaden i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 om behandling av dispensasjonssøknader. Samtidig ble det gjort kjent at informasjonen var sendt til de som hadde klaget på NVEs konsesjonsvedtak i saken, samt berørte offentlige instanser. Det presiseres at naboer skal være varslet gjennom byggesak, og varsles ikke på nytt nå i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens kapittel 19 om Dispensasjon. Ny e-post fra Åmot kommune, datert 4. august 2014, ga beskjed om at høringsfrist var satt til mandag 25. august. Vi har oversendt vår vurdering med kopi til Trysil kommune.

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-1:   

 

Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3.

 

 

§ 21-3 nabovarsel

 

 

«Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig.

 

Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates. Kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke eller i liten grad berøres av arbeidet. Kommunen kan kreve at også andre eiere eller festere enn de som er nevnt i foregående ledd, skal varsles.»

Vi er gjort kjent med at nabovarsel er sendt til:

 

  • Anne-Cathrine Dingstad
  • Odd Magne Hagen
  • Marit Nyberg
  • Nils Myrene
  • Tor Nordbrenden

 

I følge prosjektutvikler Eidsiva vannkraft AS ble det under samtale med Tor Nordbrenden, i ettertid av hovedutsending av nabovarsler, ytret ønske om informasjon. Nabovarsel ble derfor ettersendt Tor Nordbrenden.

 

På vegne av La Raskiftet Leve, klageinstansene og andre berørte naboer av vindkraftprosjektet, syns vi det er sterk beklagelig at Trysil kommune velger å ikke følge Åmot kommunes eksempel med invitasjon til høringsrunde, og dermed fratar berørte innbyggere muligheten til å uttale seg. I sær når konsesjonen er klaget inn for OED, og således ikke er endelig. Ei heller har Trysil kommune varslet om at det foreligger dispensasjonssøknader for nye, midlertidige vindmålemaster. I det minste burde informasjonen vært offentliggjort, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Vi syns det er sterkt kritikkverdig at tryslinger skal være nødt til å innhente informasjon hos nabokommunen for å holde seg oppdatert på hva som skjer i den pågående konsesjonsprosessen. Det styrker verken lokalt engasjement eller lokaldemokratiet. Dessverre føyer det seg inn i rekken av faktorer som har bidratt til en gjennomgående lukket vindkraftprosess.

 

Vi oppfordrer derfor Trysil kommune til å avvente dispensasjonsvedtaket til det er formidlet informasjon og gjennomført en åpen og demokratisk høring.

 

Avslutningsvis vil vi minne om «Den Europeiske Landskapskonvensjonen» som Norge ratifiserte i 2001, og har forpliktet seg til å følge opp. Der står det blant annet:

 

 

Lokal medvirkning er nødvendig

 

Et viktig mål med konvensjonen er å styrke enkeltmenneskets og lokalsamfunnets medvirkning i arbeidet med planlegging, vern og forvaltning av landskap. Konvensjonen etablerer ansvar og rettigheter for alle til å:

 

  • etterspørre landskapshensyn i omgivelsene sine
  • engasjere seg for å ta vare på landskapskvaliteter
  • delta når fagfolk, byråkrater og politikere diskuterer landskapets verdier og forvaltning
  • bidra når myndigheter innarbeider landskapshensyn i planlegging og forvaltning

 

 

Vi forventer og krever at Trysil kommune følger opp intensjonen med Landskapskonvensjonen.

 

På forhånd takk.

 

Hilsen

 

 

Snefrid Reutz-Håkenstad, klageinstans og styreleder LRL

Ragnar Reutz-Håkenstad, klageinstans og styremedlem LRL