31. aug, 2014

Fylket ingen innvendinger til vindmålemast i Kraggåsen, Åmot

Fylket ingen innvendinger til vindmålemast i Kraggåsen, Åmot

 

Nyheter Åmot, Østlendingen 29. august.

 

Hedmark fylkeskommune har ingen innvendinger mot at Austri Vind setter opp en vindmålemast i Kraggåsen i Åmot. Noen vilkår, setter den imidlertid.

            «Tiltaket berører ikke kulturminneverdier fra nyere tid, og det er ikke opplysninger i arkivet om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle området for tiltaket.

            Tiltaket er videre av begrenset karakter, og vi ser det derfor ikke som nødvendig med befaring i saken.

 

Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner under markoverflaten. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter.

            Melding om funn skal straks sendes Kulturminneavdelingen», skriver assisterende fylkessjef i samferdsel, kulturminner og plan, Erlend Myking.

            Hensikten med å sette opp målemasta, er at den skal gi kunnskap om vindhastighet, retnings- og hastighetsfordeling, turbulens, vertikalvind, ekstremvind, temperatur og is.

            Målemasten blir inntil 120 meter høy, og skal barduneres og forankres i løsmasser/fjell.