15. aug, 2014

Konsesjonsvilkårene for Raskiftet Vindkraftverk

I energilovsforskriftens § 3-4, som omhandler vilkår for konsesjon for elektriske anlegg, står det om miljø og landskap under bokstav b):

 

"Konsesjonæren plikter ved planlegging, utførelse og drift av anlegget å sørge for at allmennheten påføres minst mulig miljø- og landskapsmessige ulemper, i den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper for konsesjonæren. Overholdelse av denne bokstav kan undergis tilsyn etter bestemmelse av Norges vassdrags- og energidirektorat."

 

I tillegg til standardvilkårene, kan NVE fastsette spesielle vilkår for å redusere negative virkninger for allmenne og private interesser. NVE har i medhold av energiloven, myndighet til å fastsette vilkår om gjennomføring av tiltaket som vil redusere negative virkninger ved vindkraftverket med tilhørende nettilknytning og annen infrastruktur. Behovet for og omfanget av slike tiltak er basert på NVEs faglige skjønn og opplysninger som er fremkommet under behandlingsprosessen.

 

Eksempler på spesielle vilkår som følger NVEs konsesjonsvedtak for Raskiftet:

 

 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan og en miljø-, transport- og anleggsplan for tiltaket. Miljø-, transport- og anleggsplanen skal utarbeides i samråd med de berørte kommunene, og NVE forutsetter at planen skal omfatte vurderinger om vegetasjon, landskap, terrengskader, revegetering, tilbakeføring, erosjon, tungmetaller og massetak. NVE anbefaler at tiltakshaver tar kontakt med Fylkesmannen om planens innhold før den sendes til NVE for godkjenning.»
 • «NVE legger til grunn at tiltaket ikke vil berøre gammelskogsområdene ved Raskiftet og Halvorsberget direkte. Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at det ikke skal gjøres fysiske inngrep innenfor disse områdene. Samtidig kan det være viktig å hindre indirekte virkninger. NVE legger til grunn at økt lysinnstråling og endrede fuktighets- og vindforhold kan påvirke skogsområder selv om det ikke blir fysiske inngrep i områdene. NVE vil derfor sette vilkår om at det i en miljø-, transport- og anleggsplan skal beskrives hvordan det skal tas hensyn til indirekte virkninger for de nevnte skogsområdene. Dette vil hovedsakelig være knyttet til valg av veitraseer. Dersom det blir registrert nye gammelskogslokaliteter før bygging, skal det også beskrives hvordan disse lokalitetene skal hensyntas. Gjennom disse vilkårene mener NVE at hensynet til gammelskogsområdene i planområdet blir ivaretatt, og at virkningene minimeres. NVE er enig med Naturvernforbundet i at nytt veinett kan føre til økt skogavvirkning, og NVE henstiller derfor til skogeierne om å ivareta skogsområder med kontinuitetspreg.»
 • «NVE er enig i at myrer er viktige landskapselementer. Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at det i miljø-, transport- og anleggsplanen skal redegjøres for hvordan myrområdenes funksjoner skal ivaretas.»
 • «NVE vil i en eventuell konsesjon sette vilkår om at det skal utarbeides en miljø,- transport- og anleggsplan, der det skal redegjøres for hvordan ulemper for naturtyper og vegetasjon/planter kan unngås ved plantilpasninger, jf. naturmangfoldloven § 12. NVE vil også sette vilkår om at fysiske inngrep skal unngås i de registrerte gammelskogsområdene ved Raskiftet og Halvorsberget.»
 • «Ved en eventuell konsesjon til Raskiftet vindkraftverk vil NVE fastsette vilkår om at anleggsarbeidene ikke kan igangsettes før det er dokumentert at det er ledig nettkapasitet i regionen.»
 • «NVE vil ved en eventuell konsesjon fastsette vilkår om at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal være oppfylt før anleggsarbeidene kan starte.»
 • «NVE forutsetter at eventuelle funn av kulturminner som gjøres ved gjennomføringen av tiltaket, straks skal varsles Hedmark fylkeskommune, og at alt arbeid skal stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert nærmere/dokumentert funnet, jf. kulturminneloven § 8. Dersom det gis konsesjon, forutsetter NVE også at eventuelle vesentlige kulturminner og -miljøer skal hensyntas. Dette skal beskrives i en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide en plan om avbøtende tiltak for friluftsliv i samarbeid med Trysil, Åmot og Elverum kommuner og friluftslivs-/idrettslag i området. Planen skal ta utgangspunkt i de foreslåtte tiltakene, og skal godkjennes av NVE. Det skal tas hensyn til prosjektøkonomien, og tiltakene bør være i størrelsesorden med tiltak som er gjennomført ved bygging av vindkraftverk i områder med relativt lik bruk til friluftsliv.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at veiene skal stenges for motorisert ferdsel med bom, og at eventuell bruk av veiene skal avklares mellom konsesjonær, kommuner og grunneiere.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette et vilkår om at det, så langt det er råd, skal legges til rette for at Raskiftettoppen, Butjernet og Halvorsberget kan være turmål også vinterstid. 
 • «Det vil bli satt vilkår om avbøtende tiltak for friluftsliv dersom det gis konsesjon. 
 • «Ved en eventuell konsesjon vil NVE av føre var-hensyn, jf. naturmangfoldloven § 9, sette vilkår om at det i forkant av bygging skal undersøkes om vierspurv hekker langs kraftledningstraseen. Dersom det avdekkes hekkelokaliteter, skal det tas hensyn til disse gjennom for eksempel at anleggsarbeidet skal foregå på sensommer/høst. Gjennom dette vilkåret mener NVE at tiltaket ikke vil være i strid med forvaltningsmålet for arten, jf. naturmangfoldloven § 5. 
 • «Dersom det oppdages hekkelokaliteter under eventuell detaljplanlegging av tiltaket, kan NVE pålegge tiltak for å ivareta hensynet til hubro.» under eventuell detaljplanlegging av tiltaket, kan NVE pålegge tiltak for å ivareta hensynet til hubro.
 • «Etter NVEs vurdering er omfanget av kongeørn i og rundt planområdet tilstrekkelig undersøkt, men dersom det fremkommer nye opplysninger om hekkelokaliteter før byggestart, skal slike lokaliteter hensyntas gjennom anleggsarbeidet.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE også sette vilkår om at en miljø-, transport og anleggsplan skal omfatte en beskrivelse av hvordan spillplasser for storfugl og orrfugl skal hensyntas.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan, der det blant annet skal fremgå hvordan hensynet til hekkelokaliteter for rødlistede og andre viktige fuglearter skal ivaretas.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om forundersøkelser av vierspurv for å sikre at virkningsomfanget blir minst mulig.»
 • «NVE vil ved en eventuell konsesjon sette som vilkår at støynivået ved bygninger med støyfølsom bruk skal ikke overstige Lden45 dBA. NVE vil også sette vilkår om at det skal fremlegges en detaljplan for prosjektet. Dersom det vurderes som nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at støynivået overstiger Lden45 dBA ved bygninger med støyfølsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle tiltak for å avbøte virkninger ved disse bygningene. Dette kan være både fysiske tiltak og minnelige ordninger. Dersom konsesjonær mener at bygninger med støynivå over Lden45 dBA ikke har støyfølsom bruk, skal dette dokumenteres i detaljplanen. Ved bygninger der det i detaljplanen beregnes et støynivå på over Lden 50 dBA vil støy sammen med visuelle virkninger og skyggekast påvirke støyfølsom bebyggelse i så stor grad at det kan gi grunnlag for å gi samtykke til ekspropriasjon etter oreigningslova § 2. Der det i detaljplanen er beregnet et støynivå på over Lden 50 dBA, kan tiltakshaver søke om ekspropriasjonstillatelse. Det er en forutsetning for en eventuell tillatelse at det skal være forsøkt å inngå minnelig avtale.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil det bli stilt krav om ny støyutredning ved endring av planene. Denne utredningen skal være en del av en detaljplan, som skal godkjennes av NVE. Dette sikrer at støynivået ikke skal bli høyere ved endring av planene. 
 • «NVE slutter seg til Trysil kommune om at det bør planlegges støymålinger dersom vindkraftverket realiseres. Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at tiltakshaver skal utarbeide et forslag til støymåleprogram.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at faktisk skyggekast ikke skal overstige åtte timer per år ved bygg med skyggekastfølsomt bruk. Tiltakshaver har dermed tre valg for disse byggene; avbøtende tiltak, minnelig avtale eller å argumentere for at byggene ikke har skyggekastfølsomt bruk eller er skjermet for skyggekast. Dette skal ved en eventuell konsesjon beskrives i en detaljplan, som skal godkjennes av NVE. Detaljplanen skal også omfatte oppdaterte skyggekastberegninger dersom prosjektet blir vesentlig endret. Det mest aktuelle avbøtende tiltaket er etter NVEs vurdering tidsstyring av vindturbinene.»
 • «…..NVE vil imidlertid sette vilkår om at det bør benyttes teknologi som hindrer konstant lysmerking dersom det er økonomisk og teknisk forsvarlig.»
 • «I en eventuell konsesjon vil NVE sette vilkår som forplikter konsesjonær til å vurdere risikoen for iskast i vindkraftverket. Videre vil det settes vilkår om å utarbeide rutiner for å varsle allmennheten i perioder med fare for iskast, for eksempel ved at det settes opp informasjonsskilt ved innfartsårene til vindkraftverket. Det finnes i dag systemer for avising av vindturbinene, og dersom det gis konsesjon vil NVE sette vilkår om at slike systemer skal installeres dersom det er teknisk og økonomisk forsvarlig. NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast viser seg å begrense friluftslivsutøvelsen i planområdet.»
 • «Ved en eventuell konsesjon vil NVE sette vilkår om at det i en miljø-, transport- og anleggsplan skal beskrives hvordan det skal tas hensyn til skogsdrift under anleggsarbeidet. 
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at tiltakshaver i samråd med kommunene skal avklare hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre eventuelle private brønner i området. Dette skal beskrives i en miljø-, transport- og anleggsplan, som skal godkjennes av NVE.»
 • «Når det gjelder oljelekkasjer, forutsetter NVE at det gjennomføres risikoreduserende tiltak der det vurderes som nødvendig. Dette skal i tilfelle beskrives i en miljø-, transport- og anleggsplan.»
 • «NVE vil ved en eventuell konsesjon fastsette vilkår om at konsesjonær, i samarbeid med Forsvarsbygg, skal utarbeide forslag til tiltak som kan iverksettes for at Forsvarets interesser skal bli tilstrekkelig hensyntatt. NVE forutsetter at slike tiltak blant annet skal ivareta hensynet til fallskjermhopping. Nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE innen start for anleggsarbeidet. NVE skal godkjenne tiltakene, og kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige tiltak.»
 • «I en eventuell konsesjon vil NVE sette vilkår om at merking av vindturbinene til enhver tid gjøres i samsvar med gjeldende forskrifter. NVE vil også sette vilkår om at Luftforsvaret skal bli kontaktet ved detaljplanlegging av hinderlysmarkering.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at konsesjonær må iverksette tiltak dersom vindkraftverket medfører forstyrrelse av kommunikasjonssystemer. Nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE innen start for anleggsarbeidet. NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige tiltak.»
 • «NVE mener det er fornuftig å anlegge adkomstvei langs eksisterende veitraseer, og dersom det gis konsesjon vil det samtidig gis tillatelse til å bruke den omsøkte traseen til adkomstvei. Samtidig mener NVE at det er viktig å unngå store virkninger for eiendommer som blir berørt av anleggsarbeid og - trafikk. Dersom det gis konsesjon vil det bli satt vilkår om at tiltakshaver sammen med Trysil kommune skal vurdere om det er hensiktsmessig å utarbeide avbøtende tiltak ved naboer til adkomstveien. NVE skal godkjenne eventuelle tiltak. 
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at alle tiltak knyttet til fylkes- eller riksveinettet må avklares med Statens vegvesen, i henhold til deres høringsuttalelse. Etter NVEs vurdering er en fullstendig opprustning av fylkesvei 562 ikke et relevant avbøtende tiltak. NVE vil også påpeke at et slikt vilkår kan medføre så store kostnader at prosjektet ikke lenger blir realiserbart. Trysil kommunes krav kan imidlertid være relevant. Etter NVEs vurdering er det hensiktsmessig å samarbeide med Statens vegvesen om gode løsninger når tiltakshaver uansett må bekoste nødvendige utbedringer. Dersom det gis konsesjon, vil NVE derfor sette vilkår om at tiltakshaver skal gå i dialog med Statens vegvesen om å gjennomføre en størst mulig standardheving av veien.»
 • «Tiltakshaver skriver at de normalt ønsker massebalanse, og at det ved behov for mer masse kan hentes masse internt i anlegget ved å sprenge ned små koller nær veilinja eller nær oppstillingsplassene. NVE mener det er vanskelig å vurdere hva som er de beste løsningene før prosjektet er under detaljplanlegging, og vil derfor ikke sette vilkår om at det ikke skal åpnes for massetak i planområdet. NVE forutsetter at dette vurderes i samråd med kommunene gjennom arbeidet med miljø-, transport og anleggsplan dersom det gis konsesjon.»
 • «Dersom det gis konsesjon, vil NVE sette vilkår om at området ved nedleggelse skal tilbakeføres til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig. NVE vil også sette vilkår om at konsesjonær innen utgangen av det tolvte driftsåret skal stille garanti som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området ved utløp av driftsperioden.»
 • «Fylkesmannen i Hedmark skriver at berggrunnen i området kan inneholde forhøyede verdier av tungmetaller i glidesoner, og at dette skapte betydelige problemer ved utbygging av Regionfelt Østlandet. De forutsetter at utbygger gjør nødvendige forundersøkelser og setter inn nødvendige tiltak dersom problemet oppstår. NVE og Fylkesmannen har blitt enige om å sette dette vilkåret dersom det gis konsesjon: Det må gjøres nødvendige grunnundersøkelser ved omdisponering av masser for å hindre forurensing fra berggrunn med forhøyede verdier av tungmetaller.»
 • «Av de foreslåtte tiltakene mener NVE at avbøtende tiltak knyttet til vei, skiløyper, annet friluftsliv, kulturminner og støy kan være relevant. Bidrag til næringsutvikling kan også være et aktuelt avbøtende tiltak, med tanke på usikkerhet som kan knyttes til virkninger for reiselivsnæringen.»