15. aug, 2014

Veiledning for miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

webby.nve.no

Link til veiledning for utarbeidelse av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova – f.eks. vindkraftverk.

NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen for Raskiftet, herunder blant annet vilkår om avbøtende tiltak for friluftsliv og kulturminner, utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av anlegget.

En detaljert MTA-plan legges vanligvis fram for godkjenning hos miljøtilsynet i NVE i god tid før anleggsarbeidet tar til. Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder. En må i tillegg påregne en befaring på barmark før saken kan tas opp til behandling. Dersom søknaden sendes på vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor bli betraktelig lenger i påvente av akseptable befaringsforhold. Legges fram for kommunen dersom konsesjonen krever det.

Formålet med MTA er å sikre at utbygger og entreprenør, under bygging og drift av anlegget, tar hensyn til miljøinformasjon som er kommet fram i konsekvensutrednigen, og vilkårene som er satt i konsesjonen. Det skal ikke gjennomføres nye undersøkelser dersom det ikke er sett særskilte vilkår om det i anleggskonsesjonen. NVE presiserer at utarbeiding av MTA ikke skal være en ny konsekvensutredning, eller søknad om konsesjon.