29. jul, 2014

Søknad vedr. motorisert nytteferdsel opp til ny vindmålemast i Trysil utmark

 

 

Søknad om motorisert ferdsel i utmark i Trysil kommune. Journalført 24. juni 2014.

 

 

Austri Raskiftet DA søker med dette om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. Søknaden gjelder nytteferdsel opp til vindmålemast, det vises til søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan samt byggesøknad for kart og ytterligere informasjon.

 

 

 

 

Kjøringens formål er bygging, drift, vedlikehold og demontering av vindmålemast. Vindmålemasten er tenkt at skal etableres i samme området som det ble målt med Lidar i Sæterbekkbotninga. Derfor er det fornuftig at kjøring skal foregå i samme trase som ble benyttet av Lidarkampanjen. Det vil si at man vinterstid benytter snøskuterleden som går over Halvorsberget, og at man sommertid bruker traktorveg opp lia fra Osensjøen. Det søkes også om å bruke vegen opp lia på vinterstid dersom dette viser seg å være mest hensiktsmessig. (dersom skiløype/snøskuterled ikke lenger kjøres opp.) Se vedlagt kart, som også ble brukt i forbindelse med Lidarkampanjen. Det søkes om kjøring i 3 år byggestart.

 

Kjørebehov

Det er i driftsfasen behov for å kjøre inn til målemasten for å drive tilsyn, vedlikehold og etterfylling av drivstoff til dieselaggregatet. Det forventes ATW(4-hjuling) med tilhenger vil være egnet kjøretøy på barmark. Snøscooter med slede vil være egnede kjøretøy for samme formål på vinterføre. Det søkes om kjøring etter behov, men det anslås til 4-6 turer hver måned på vinterføre og 2-5 turer pr måned på barmark. Tilsyn på barmark forutsettes gjort til fots fra kjøreveg dersom det er mulig.

 

For bygging/demontering må en ha beltegående gravemaskin, og traktor med tilhenger. For å forhindre terrengskader vil det være svært viktig å minimere antall tilsyn som krever motorkjøretøy i barmarksesongen. Særlig viktig er det å unngå våren og perioder med mye nedbør.

 

Bruk av helikopter til bygging/demontering vil være egen søknad.

 

Etter måleperiodens slutt/demontering

Ved opphør av måleperioden skal vindmålemasten fjernes. Austri må reparere eventuelle terrengskader for både kjøretraseen og rund målemasten. Det vil bli nødvendig å bruke en liten gravemaskin for å gjøre denne jobben. Slikt arbeid må foregå på barmark (juni-september). Detaljplaner for dette arbeidet vil gjøres i samarbeid med grunneier og kommune.

 

Tillatelse grunneier

Grunneier har gitt tillatelse til bruk av området til datafangst i forbindelse med grunneieravtalen.

 

Søknaden er underskrevet Håkon Rustad, prosjektutvikler Austri Raskiftet.