28. jun, 2014

Konsesjon tildelt Kjølberget Vindkraftverk! - 27.06.2014

webfileservice.nve.no

Følg linken og les vilkårene for anleggskonsesjonen til Kjølberget Vindkraftverk.

NVE har gitt Austri Vind DA AS konsesjon til å bygge og drive Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune Hedmark, med tilhørende infrastruktur. Det gis konsesjon for en installert effekt på inntil 40 MW med en potensiell årlig energiproduksjon på 110 GWh. Eidsiva Nett AS meddelt konsesjon for nettilknytningen av anlegget.

NVE har lagt vekt på at det er relativt gode vindforhold i planområdet, og at Kjølberget vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål. Det er beregnet en produksjon på 110 GWh/år, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag. 6000 husstander.

De viktigste negative virkningene av Kjølberget vindkraftverk er etter NVEs vurdering knyttet til friluftsliv, Håberget gård som kulturmiljø og gammelskogsverdier på Buberget.

Fylkesmannen i Hedmark har fremmet innsigelse mot lokalisering av vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i en mindre del av planområdet, som følge av virkningene for gammelskogsverdier på Buberget.

NVE har satt en rekke vilkår til konsesjonen, utarbeidelse av miljø-, transport og anleggsplan og tiltak knyttet til nedleggelse av anlegget.

NVE vil oversende Fylkesmannens innsigelse og eventuelle klager til endelig behandling i Olje- og energidepartementet.