5. jun, 2014

EU vil ha mer laks og mindre vannkraft i Norge

www.dn.no

Et tankekors at det må et EU-direktiv til for at lokale miljøinteresser skal bli ivaretatt...

EUs vanndirektiv (vannforskriften av 2006) gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Fylkeskommunene utarbeider nå regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer som skal sendes på høring 1. juli. Forvaltningsplanene skal så godkjennes innen utgangen av 2015 av Kongen i statsråd, som også skal vurdere om de foreslåtte endringene er i tråd med hensynet til rikspolitiske interesser. Tiltakene skal være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt.


- Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat har analysert 187 vassdrag og pekt ut 50 av disse som topprioriterte, hvor de mener at vannføringen bør økes for å få mer fisk, bedre landskap og friluftsliv. Miljøgevinsten ved å øke vannet i disse veier mer enn krafttapet, mener NVE og Miljødirektoratet.