4. mai, 2014

Høringsuttalelse for Kjølberget. Avsender: Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Høringsuttalelse for Kjølberget. Avsender: Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

 

Vedrørende høring om utbygging av Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune

 

Austri Vind har søkt om utbygging av et vindkraftverk med 10-20 vindturbiner i området over Kjølberget, Bråtåsæterberget og Buberget. Konsekvensutredningen baserer seg på 12 vindturbiner. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) mener at det ikke bør gis konsesjon til å bygge ovennevnte vindkraftverk av følgende årsaker:

 

Området er et svært viktig gammelskogsområde med store naturverdier. I kommuneplanens arealdel for Våler kommune er området definert som landbruk-, natur- og friluftslivsområde, hvor naturvern er dominerende. Gammel naturskog er blitt svært sjeldent på Østlandet, og slike områder er særlig viktige for biologisk mangfold. Ikke minst er sammenhengende områder av gammelskog viktig for flora og fauna. I følge konsekvensutredningen vil ca. 10 % av den gamle naturskogen i området berøres direkte eller indirekte. I tillegg er Buberget som ligger sør for Kjølberget, med Bråtåseterberget mellom, foreslått som naturreservat. Som det står på s. 99 i konsekvensutredningen: …. er sammenhengende gammelskog-områdene av den størrelsen som finnes i Kjølberget (ca. 1,3 km2) og Buberget (ca. 1,9 km2) relativt sjeldent i intensivt drevne skogbrukslandskap på Østlandet, og særlig på Gravberget-eiendommen. Buberget er blitt undersøkt med tanke på frivillig vern av barskog, og ble vurdert som regionalt verneverdi med relativt høy verdi ( for metodikk se f.eks. Hofton m. fl. 2004). I en større undersøkelse av hele Gravbergs-eiendommen (160 km2) ble Buberget og Kjølberget sammen med ett annet område vurdert som kjerneområder for biologisk mangfold.

 

Oppsiktsvekkende nok ble det i februar 2013 igangsatt massiv hogst på Bråtåsæterberget av Statskog, som er medeier i Austri, FØR konsekvensutredning forelå. Dette til tross for at Stortinget har sagt at Miljødirektoratet og Statskog skal stille all potensielt verneverdig skog til disposisjon, samt at Statskog var vel vitende om at området skulle utredes i forkant av eventuell søknad om vindkraftverk.

 

Registrering av fugl ble gjort over totalt fire dager (se s. 90 i utredningen). Selv om dette er langt bedre enn tidligere konsekvensutredninger, er det likevel ikke tilstrekkelig til å si nok om de reelle forekomstene i området, da mange rødlistearter og andre forvaltningsrelevante arter er sjeldne, og ikke kan forventes å påvises uten grundig feltarbeid til ulike tider på året. Utredningene er derfor nødt til også å basere seg på annen foreliggende kunnskap, slik som data fra Rapportsystemet for fugler i Artsobservasjoner og meddelelser fra personer som kjenner området. Av rødlistede fugl er det registret observasjoner av jaktfalk og hønsehauk (begge i kategorien Nær truet på rødlista) i Artsobservasjoner. I tillegg er det observert kongeørn, også i fluktspill, i nærheten. I forhold til jaktfalk og hønsehauk står det i utredningen at jaktfalkobservasjonen antas å være på trekk siden den er registret på høsten, mens det står at hønsehauken kan være både trekk og standfugl. Det må her nevnes at det er få registreringer i Artsobservasjoner for disse områdene (Kjølberget og Buberget). De fleste observasjonene (av alle arter) er gjort av Tommy Wernberg i oktober måned i forbindelse med elgjakta. Å vurdere om fugl er trekkfugl eller ei, basert på at registreringene var gjort i dette tidsrommet, blir dermed komplett meningsløst. Apropos hønsehauken var den, i følge Tommy Wernberg (pers. med.), en eldre hønsehauk, og disse er hovedsakelig standfugl, mens det er ungfugl som trekker. Det er også andre arter som er avhengig av gammelskog, og som nå er under press pga minskende sammenhengende leveområder. Eksempler på slike arter observert her er lavskrike og tretåspett. Vi ser gjentatte ganger i konsekvensutredningene for vindkraftverk at konsekvens for arter blitt satt til liten, eller middels konsekvens, hvis inngrepet tilsynelatende ikke har direkte påvirkning på arter inne i selve planområdet, eller når man ikke finner spesielle arter der og da. Man er nødt til å se på summen av elementene som påvirker økosystemets funksjonalitet, og vurdere disse i et større perspektiv, ikke stykkevis og delt.

 

Området er spesielt i forhold til friluftsopplevelser. Området rundt Kjølberget er en del av Finnskogen, og er et viktig friluftsområde, ikke minst for dem som søker stillhet og fred i et område med villmarkspreg. Gjennom området går den berømte Finnskogsleden. I konsekvensutredningen, oppsummering s. 2 Konsekvensgrad/kommentar står det blant annet følgende: i forhold til kulturminner og kulturmiljø: liten negativ konsekvens; middels negativ konsekvens for friluftsliv og ferdsel og i forhold til reiseliv og turisme: Finnskogen får et nytt landemerke. Liten negativ konsekvens. Denne vurderingen framstår som svært underlig og ekstremt provoserende, og vi stiller oss høyst tvilende til at dem (inkludert undertegnede) som verdsetter slike områder, og bruker dem til rekreasjon, er enige i vurderingen. Vindkraftverket vil være synlig over store avstander fra omkringliggende berg, og dermed ødelegge denne spesielle silhuetten.

 

Utbyggingen av et vindkraftverk her er i strid med Regjeringens uttalte mål om at utbygging av fornybar energi skal skje uten at naturmangfold eller store landskapsverdier går tapt.

 

Vi finner det totalt meningsløst at et slikt verdifullt gammelskogsområde skal ødelegges for å bygge 12 – tolv – turbiner.

 

For Norsk Ornitologisk Forening

 

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær

Maria Stenklev, leder NOF avd. Hedmark