4. mai, 2014

Repeter høringsuttalelsen til Norges Hytteforbund - Raskiftet!

www.hytteforbund.no

1. Beslutningsprosessene og demokratiets utfordringer:

Vi advarer generelt mot at beslutningsprosessene rundt slike store industrianlegg kommer inn i en saksbehandling utenom de ordinære kommuneplanrevisjonene. Dette innebærer at samfunnets grunnleggende frihet til å forme sitt fremtidige samfunn, blir skadet. Vinden er ikke en forgjengelig ressurs, som krever hastverkstiltak for å kunne utnyttes. Dersom det er kortsiktige politiske – økonomiske virkemidler som gjør tiltaket aktuelt, er det enda større grunn til å være på vakt mot slike permanente inngrep i naturen. En grunnleggende demokratisk prosess i forbindelse med en kommuneplanrevisjon, ville gjort at langt flere ble involvert, og kunne delta i en beslutning om en slik industrietablering, som udiskutabelt vil berøre langt flere enn de som engasjeres ved høringer som direkte berørte. Vi mener dette tiltaket ikke har blitt en slik grunnleggende vurdering til del.

Hytteeierne er i denne sammenheng i en særstilling:

Som delårsbeboere i kommunen er man ikke til stede i det daglige, og har lett for å gå glipp av slike saker som fremlegges. Når sakene så kommer opp, er de ikke involvert i de lokale demokratiske prosesser: De har ikke stemmerett eller uttalerett i de aktuelle fora, men vil være de som er mest berørt, når tiltak som berører natur og villmark er tema. Norsk kultur er i fokus, og man synes å enes om at et vesentlig norsk kulturbegrep er evnen til, - og gleden ved – å nyte naturen. Dette er en rotfestet grunn til at en så stor andel har etablert egne hytter. Vi registrerer at nær 50 % av befolkningen i og nær de store byene kan velge å si: ”Nå reiser vi på hytta”, uten at de nødvendigvis er formelle eiere. Dette er hytter som også kan være eid innen familien/slekta, eller i nær vennekrets: man kan velge å reise uten å være direkte innbudt. Vi snakker da om hytter med en reisetid innenfor ca 3 timer.