31. mar, 2014

LOI har påklaget anleggskonsesjonen til Raskiftet

LOI, Luftoperativt inspektorat, (Forsvaret – Luftforsvaret) har påklaget anleggskonsesjonene til Songkjølen/Engerfjellet, Kvitvola/Gråhøgda og Raskiftet!

 

Konklusjon

 

  • Anleggskonsesjonen for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk påklages fordi en av Forsvarets nye elektroniske sensorer er planlagt plassert langt innenfor vindparkens influensområde.
  • Alle tre vindkraftverks anleggskonsesjon påklages så lenge NVEs vilkår om å ha hvite eller lys gråfarge på vindturbiner, er gjeldende. Dette kan være uforenlig med Forsvarets krav til farging, merking og lyssetting av vindturbiner (avhengig av omgivelsene) og til Luftfartstilsynets kommende, men ikke fastlagte merkeforskrift.

 

LOI om merking av vindkraftverk:

 

For alle tre vindkraftverk i NVEs anleggskonsesjon, under punktet «Fargevalg, design og reklame», er det satt som vilkår at «vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) skal være hvite/lys grå. Tårnet og maskinhuset skal ha matt overflate». Dette står i motsetning til et annet vilkår i anleggskonsesjonen under punktet «Luftfart», som bl.a. pålegger at «konsesjonær skal merke vindturbinene i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter om merking av luftfartshinder». Det er ennå ikke klart hvilke krav Luftfartstilsynets (LT) vil fastsette i ny forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (BSL E 2-1). De to ovennevnte punktene kan således bli selvmotsigende i forhold til nye merkeforskrifter.

 

LOI vil bemerke at LTs utkast til nye merkeforskrifter medfører at farge og merking av vindturbiner kan gjøre dem mindre synlig enn andre luftfartshindre, og dårligere enn det Luftforsvaret forventer. LOI har i sine kommentarer til høringen av de nye forskriftene, påpekt at det er nødvendig med sterke, blinkende lys på alle vindturbiner, både dag og natt, og har foreslått kontrastfarger på selve turbinen. LOI vil derfor overfor NVE, uansett endelig ordlyd på ny BSL E 2-1, fordre at vindturbiner må være så godt merket at de også er synlige i marginalt vær. Spesielt vindkraftverkene nevnt ovenfor, må være ekstra godt merket og lyssatt, da de befinner seg i et mye brukt lavflygingsområde.

 

NVE bør således legge større vekt på LOIs strengere merke- og lyskrav for vindturbiner enn det som er gjort. Dette blir derfor en konflikt mellom «visuell forurensning» og krav til god merking for å ivareta flysikkerheten. Det siste må prioriteres.