27. mar, 2014

Forsvarsbygg har påklaget konsesjonsvedtaket for Raskiftet!

 

Det bemerkes at NVE ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til lavflygingsaspektet i regionen ved å gi konsesjon til alle de tre konsesjonssøkte vindkraftverkene i Hedmark.

 

Begrunnelsen for klagen:

 

Raskiftet vindkraftverk ligger 3 km sydøst for Regionfelt Østlandet, som er Hærens og Luftforsvarets viktigste skyte- og samtreningsfelt sør for Troms. Følgende momenter legges til grunn for klagen:

 

 

 

  • Mulighetene for å komme inn i Regionfelt Østlandet på en taktisk måte (lavflyving) vil bli redusert.
  • Militære flys bruk av den sydlige delen av feltet vil bli mer begrenset enn nå på grunn av krav til høyere værminima som følge av vindmøllenes høyde over bakken. Kravet til skybase øker like mye som totalhøyden på vindmøllene. Flere disipliners lufttaktikk vil ikke kunne utføres når skydekket er lavere enn kravet til skybase. Et høyere værminima vil gi flere perioder med slike forhold. Øvingsutbyttet ved samvirkeøvelser mellom Hæren og Luftforsvaret vil også bli redusert med høyere værminima.
  • Etter at Ørland ble utpekt til hovedbase for nye kampfly (F-35), vil Regionfelt Østlandet være F-35s viktigste skyte- og samtreningsfelt syd for Troms. På nåværende tidspunkt har Luftforsvaret ikke oversikt over hvilke nye krav som kan komme for F-35s bruk av feltet, men vil påpeke behovet for å unngå et vindkraftverk så tett opp til dette skytefeltet, og som kan forhindre nye eller endrede bruks- og øvingsmønstre.
  • Fallskjermhopping i søndre del av RØ kan ikke skje før vindmøllerotasjonen er stanset, og vil være et forstyrrende element i planlegging av hoppvirksomheten. For fallskjermhoppingen bemerkes at avbøtende tiltak er mulig og også tilstått i konsesjonsvilkårene (stans av rotasjon), men momentet vil likevel spille inn i totalvurderingen av konsekvensene.

 

Summen av disse momentene gjør at Forsvaret ikke kan akseptere et vindkraftverk på Raskiftet. Luftforsvaret må beholde det samme handlingsrommet som i dag, og kan ikke ta risikoen for tapte bruksmuligheter.

 

Haakon W. Øberg, direktør Forsvarsbygg eiendom, har undertegnet klagen.