26. mar, 2014

Raskiftet vindkraftverk - ny vurdering av kraftlinjeframføring i formannskapet

www2.amot.kommune.no


Saksframlegg Åmot formannskap 26. mars 2014:

Ny vurdering av kraftlinjeframføring vedr. Raskiftet vindkraftverk

Bakgrunn

Åmot kommunestyre tok i møte 19.februar 2014, sak 14/9, NVEs vedtak den 30. januar 2014 om å gi Austri Raskiftet DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-1, samt ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova § 2, for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur, til etterretning. Av NVEs konsesjonsvedtak framgikk at det var «justert alternativ A» som var valgt som ny nettilknytnings-trasé, slik også kommunestyret primært hadde gått inn for i sin uttalelse.

Under sakens behandling nå, framkom det likevel at det var et flertall i kommunestyret for å be NVE om å ta valget av ny nettilknytnings-trasé opp til ny vurdering til fordel for alternativ C:

Kommunestyrets vedtak lyder:

«NVEs vedtak den 30. januar 2014 om å gi Austri Raskiftet DA konsesjon i medhold av energiloven § 3-1, samt ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningslova § 2, for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur, tas til etterretning. Under sakens behandling fremkom det at det er et flertall i kommunestyret til å vurdere trasevalg C. Kommunestyret varsler derfor dette før klagefristens utløp og kommer tilbake til saken i neste kommunestyremøte. Administrasjonen bes forberede egen sak.»

Ønsker du å lese mer om bakgrunn og vurdering av saken, følg linken.