5. feb, 2014

NVE og lokaldemokratiet. Overprøver kommunene...

 Sekretariat: Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS, 6570 Smøla Tlf. 90 99 27 30 E-post: post@lnvk.no Organisasjonsnr.: 980 714 233 Bank: 3936.20.30300 Hjemmeside: www.lnvk.no

 

 Landssammenslutninga av

 NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER

 

 Til:

Norges vassdrags- og energidirektorat v/direktør Per Sanderud

Olje- og energidepartementet v/statsråd Tord Lien

Stortingets energi- og miljøkomité v/ leder Ola Elvestuen

 

Vindkraftutbygging forutsetter lokal aksept.

30. september ga NVE konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen. Gulen kommunestyre har gått imot vindkraftverket, og NVEs konsesjonsvedtak er i strid med etablert forvaltningspraksis og klare politiske føringer om at vertskommunens aksept er nødvendig for å gi konsesjon. Vedtaket er påklaget av Gulen kommune, og Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) støtter klagen fullt ut.

LNVK mener den enkelte kommune står nærmest til å vurdere sin tilslutning til konsesjonssøkte prosjekter i sin kommune. LNVK vil forsvare vertskommunenes rett til å ta stilling til prosjekter gjennom en lokaldemokratisk prosess, hvor både fordeler og ulemper ved den enkelte vindkraftutbygging blir vurdert.

Vindkraftanlegg beslaglegger og påvirker store areal som kan fortrenge andre bruksinteresser og påvirke annet næringsliv, bokvalitet og landskapsverdier. Synspunktene fra lokalsamfunnet som skal leve med et vindkraftanlegg skal derfor veie tungt. Lokal tilslutning bør være en forutsetning for å realisere kontroversielle kraftutbygginger, og for å ivareta et godt samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter, og mellom lokalsamfunn og utbyggere i fornybarutbyggingen vi står overfor.

I mange vindkraftsaker gir kommunen den nødvendige tilslutning til utbyggingen. Gulen kommune tilrår konsesjon til ett av to planlagte vindkraftanlegg i kommunen, men mener at realisering av begge vindkraftverkene blir for stor totalbelastning i et område som er svært viktig for både friluftsliv og reiseliv. Det er en avveining som må respekteres av konsesjonsmyndighetene.

I forbindelse med nye konsesjoner på Fosen tidligere i høst, uttalte daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe (Europower 2. september 2013):

«Kommunene vil langt på vei få vetorett. Uten at man har lokal tilslutning for at det er noe man ønsker, uten at kommunestyret og ordføreren går inn for det, er det umulig å se for seg at vi gir godkjenning for nye vindkraftverk.»

Uttalelsene om kommunenes «vetorett» ble støttet av både H og FrP, som i Europower 3. september 2013 uttalte: «Vi mener også at kommunene skal ha mye å si, og det er helt i tråd med dagens praksis» (Siri Meling, Høyre). «Vi har hele tiden sagt at kommunene bør ha vetorett på vindkraftprosjekt. Det er mer enn nok kommuner som ønsker vindkraft. Da har det ikke noe hensikt med unødvendig konflikter i kommuner som ikke ønsker det» (Ketil Solvik-Olsen, FrP).

Det er derfor oppsiktsvekkende at NVE én måned etterpå gjorde det stikk motsatte av hva statsråden ga beskjed om, og som det åpenbart er tverrpolitisk enighet om.

NVEs vedtak for Dalsbotnfjellet er også i strid med etablert forvaltningspraksis. NVE har tidligere blitt korrigert av OED. I vedtak av 6. februar 2009 om Selbjørn vindkraftverk i Austevoll kommune, omgjorde OED NVEs positive konsesjonsvedtak med følgende uttalelse:

«Olje- og energidepartementet har videre merket seg at et enstemmig kommunestyre i Austevoll i møte den 22.03.07 vedtok å gå imot Statkrafts vindkraftprosjekt i kommunen. Olje- og energidepartementet vil påpeke at vertskommunens vurderinger av et vindkraftprosjekt vil veie tungt i konsesjonsmyndighetenes saksbehandling i den grad de er forenlige med statlig politiske målsetninger og helhetlige, sentrale energimessige vurderinger.

En rekke vindkraftsaker er nå til behandling av konsesjonsmyndighetene. Et stort antall vindkraftanlegg har allerede fått konsesjon. Regjeringens målsetning om et betydelig tilskudd av ny, fornybar energiproduksjon fra vindkraftanlegg i årene som kommer, kan imøtekommes uavhengig av avgjørelsen i klagesaken for vindkraftprosjektet på Selbjørn.»

LNVK setter sin lit til at olje- og energiminister Tord Lien viderefører den praksis det har vært tverrpolitisk enighet om. Vi vil i den forbindelse påpeke at Lien som stortingsrepresentant fremmet forslag om å gå lenger enn etablert forvaltningspraksis, og lovfeste kommunal vetorett mot vindkraftutbygginger (Dokument nr. 8:58 2006-2007).

Det er i dag ingen kritisk kraftforsyningssituasjon, og Norge ligger svært godt an til å nå sine fornybarmål gjennom de mange vind- og vannkraftprosjekter som har lokal tilslutning. Det er derfor ingen tvingende hensyn som tilsier ny praksis. Verken bransjen, sentrale myndigheter eller fornybarpolitikken vil være tjent med å gå inn i unødvendige konflikter med de lokalsamfunn som skal være vertskap for ny kraftproduksjon i overskuelig fremtid.

LNVK mener NVE i vedtak om konsesjonen for Dalsbotnfjellet vindkraftverk opptrer udemokratisk og illojalt som forvaltningsorgan. NVE respekterer ikke lokaldemokratiet, bryter med etablert praksis og opptrer i strid med klare politiske føringer gitt av ansvarlig statsråd. LNVK forventer at NVE får ny instruks om at kommunens tilslutning er en forutsetning for å gi vindkraftanlegg konsesjon.

 

Smøla, 5. januar 2014