1. des, 2013

Apropos Austris utbyggingsavtale med Trysil & Åmot kommuner…

Det er ingen instanser som ivaretar rettighetene til «vindmøllenaboene», om vi ikke gjør det sjøl. At flertallet av lokalpolitikerne i Trysil og Åmot kommuner har latt seg påvirke av «verdens beste avtale», er innlysende. Dessuten har forespeilte lovnader om lokale grende/næringsfond og oppgraderte veier dempet konfliktgraden til prosjektet ved å fjerne fokuset fra de faktiske konsekvensene tidlig i prosessen. Siste ord er ikke sagt i denne saken om NVE velger å tildele konsesjon til Raskiftet!

 

Om «utbyggingsavtaler» med kommunene skriver advokatfirmaet Thommessen AS:

 

«Formålet med en utbyggingsavtale er selvfølgelig at kommunen skal stille seg positivt til utbygging. For utbygger er det derfor besnærende å sikre seg kommunens velvilje ved å inngå en avtale i tråd med kommunens forventninger.

            Dersom kommunen inngår en slik avtale og deretter avgir en positiv høringsuttalelse, vedtar nødvendige omreguleringer og unnlater å benytte sin innsigelsesrett, kan det hevdes at kommunen har latt seg påvirke av utsiktene til de økonomiske fordelene av «utbyggingsavtalen». Motstandere av tiltaket vil da kunne trekke gyldigheten av kommunens vedtak i tvil, noe som vil kunne forlenge saksbehandlingstiden, og i verste fall, medføre at vedtaksprosessen i kommunen må skje på nytt. I konsesjonsprosessen er kommunen en viktig representant for allmenne interesser, men dersom det kan hevdes at kommunens høringsuttalelse har vært påvirket av avtalen med utbygger, vil det også kunne sås usikkerhet om forholdet til allmenne interesser er tilstrekkelig ivaretatt, og om konsesjonsmyndighetene dermed har tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i saken.

            Dersom de avtalte ytelsene går utover hva som normalt fastsettes som konsesjonsvilkår, vil også konsesjonsmyndighetene kunne betrakte dette som en unødig fordyring av samfunnsmessig ønskede prosjekter, og heller prioritere andre, mer kostnadseffektive prosjekter.

            Vi anbefaler derfor at utbygger tidlig går i dialog med vertskommunene for å diskutere tiltaket, men at det ikke inngås rettslig bindende avtaler før kommunen har avgitt sin høringsuttalelse og utøvet den offentlige myndighet som for øvrig forventes.»

 

Advokatfirmaet Thommessen AS anser seg for å være kraftbransjens beste rådgivere innen en rekke fagområder, og er den største totalleverandøren av juridiske tjenester til norske energiselskaper. Tilbyr blant annet bistand innenfor områdene fornybar energi og klimarett. Har løpende kontakt med myndighetene innenfor fagområdet, og bistår i en rekke saker i kontakten med overordnede myndigheter og underordnede forvaltningsorganer. I tillegg til arbeid med konkrete saker, har advokatfirmaet erfaring med bistand knyttet til regelverksutvikling gjennom deltagelse i ulike utvalg og annet påvirkningsarbeid. Er faste juridiske rådgivere for bransjeorganisasjonen Energi Norge.