4. sep, 2013

Viktig landsmøtevedtak NVF: Går mot naturødeleggende vind- og vannkraftutbygging

Viktig landsmøtevedtak NVF:

 

Går mot naturødeleggende vind- og vannkraftutbygging og bygging av nye kraftlinjer!

 

Kursendring:

Naturvernforbundet styrker sin stilling som naturens fremste forsvarer gjennom vedtak som går mot naturødeleggende vind- og vannkraftutbygging og bygging av nye kraftledninger. Naturvernforbundet blir en viktig aktør framover i arbeidet for å svekke presset på norsk natur som følge av unødvendig utbygging av fornybar energi. I stedet for å elektrifisere sokkelen og bygge ut nye overføringskabler, vil NVF erstatte dagens elsertifikatmarked snarest mulig av tiltak som fremmer energisparing, energieffektivisering og raskere utfasing av fossil energi.

 

Siste helga av august avholdt Naturvernforbundet sitt landsmøte i Trondheim. Landsmøtet bidro til to viktige avklaringer:

  • «I de to overordnede natur- og miljøvernutfordringene, klima og biologisk mangfold, aksepterer ikke NVF at naturen skal ødelegges for å redde klimaet. En av de viktigste grunnene til å redde klimaet, er å sikre at økosystemene vi er avhengige av, ikke går tapt. Med et konsekvent forsvar for mangfoldet i alle saker og arbeid for klimatiltak, som også bevarer natur, vil det være mye lettere å framstå som konsekvente overfor medlemmene, som i hovedsak har meldt seg inn som følge av Naturvernforbundets kamp for bevaring av norsk natur (80 % av medlemmene oppgir dette som hovedårsaken til at de er medlemmer).»

 

  • «En tiltakende sentraliseringstendens i Naturvernforbundet er brutt. I diskusjonene om klima vs. natur er det lokalapparatet som opplever naturødeleggelsene på kroppen. Så godt som alle fylkeslag, er berørt av vindkraftanlegg, og i de bratteste delene av Norge ligger det mer enn 600 konsesjonssøknader om utbygging av kraftverk i bekker og elver. Avstemningene om disse spørsmålene på Landsmøtet viste tydelig at Naturvernforbundets lokalapparat klart ønsket en mer naturvern-orientert politikk enn det som har vært sentralleddets innstilling.»

 

"En slik allianse mellom fylkes- og lokallag med felles virkelighetsoppfattelse, lover godt for NOAs synspunkter i kommende Landsmøter og for arbeidet i Landsstyret. I tiden som kommer, blir det viktig å pleie disse nye alliansene best mulig, slik at det lokale og regionale naturvernarbeidet - den enorme frivillige innsatsen som gir forbundet legitimitet - blir styrket, både ressursmessig og organisatorisk", sier Gjermund Gjestvang.

 

Kilde: Gjermund Gjestvang, Naturvernforbundet Hedmark.