29. jul, 2013

Ny, aktuell bok: Kampen om arealene

Kampen om arealene

Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning.

 

I Kampen om arealene undersøker og drøfter Nikolai K. Winge rettslige styringsmidler for å sikre en helhetlig utmarksforvaltning. Det er en rekke offentligrettslige lover som har betydning for hvordan arealene forvaltes. Boken foretar et dypdykk i flere av disse lovene, og undersøker hvilke styringsmidler lovgivningen gir for å sikre at beslutninger om utbygging skjer med hensyn til andre arealinteresser.

 

 

 

Det er særlig tre spørsmål som er gjenstand for analyse:

 

1) I hvilken grad sikrer rettsreglene at beslutninger om utbygging skjer på bakgrunn av et solid kunnskapsgrunnlag?

2) I hvilken grad sikrer rettsreglene at det ikke gis tillatelse til utbygging som medfører store skadevirkninger på andre arealinteresser?

3) I hvilken grad sikrer lovverket at søknader om utbyggingstillatelse vurderes i lys av det totale inngrepsbildet i utmarksområdene?

 

For å belyse de tre hovedspørsmålene fokuserer forfatteren særlig på rettens styringsmidler ved utbygging av vindkraftverk og kraftlinjer.

 

Boken kan være av interesse for alle som ønsker et innblikk i lover og regler av betydning for hvordan arealene våre forvaltes. Hovedproblemstillingen i boken er i hvilken grad norsk rett bidrar til å sikre helhetlige vurderinger av arealbruken i utmarka. Til å belyse dette undersøker Winge særlig den rettslige reguleringen av etablering av vindkraftverk og bygging av større kraftledninger.

 

Boken bygger på Winges avhandling til ph.d.-graden, og er utgitt på Universitetsforlaget, 2013.