15. jul, 2013

Offentlig ettersyn av planprogram for samfunnsdelen

Åmot kommune varsler om planoppstart for arbeid med ny kommuneplan 2013-2030 og offentlig ettersyn av planprogrammet for samfunnsdelen. Ut til offentlig ettersyn i perioden 7. juni – 12. august 2013. Åmot kommune inviterer offentlige instanser, lag og foreninger og privatpersoner til å komme med uttalelser til programforslaget.

 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 14. november 2002. Åmot kommune vedtok oppstart av arbeidet med sin kommunale planstrategi 25. januar 2012. Da resultatet av arbeidet med planstrategien ble lagt fram for kommunestyret 5. desember 2012, resulterte det i et klart vedtak om at kommuneplanen skulle revideres. Revisjonsarbeidet starter med samfunnsdelen. Det er avsatt en foreløpig økonomisk ramme på 3 mill. kr til utarbeidelsen av ny kommuneplan.

 

«Kommuneplanens samfunnsdel er kommunes øverste styringsdokument for ønsket utvikling, og et viktig politisk og administrativt redskap for å møte nye og endrede utfordringer i et langsiktig perspektiv. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, viktige utfordringer og hovedopplegg for planprosess og medvirkning. Endelig planprogram fastsettes av kommunestyret.»

 

«Det understrekes at planleggingsprosessen skal være åpen og forutsigbar og gi anledning til at alle berørte interesser og myndigheter kan medvirke. Med forutsigbar menes at spillereglene skal være klare og at de skal følges, og at så mye som mulig av det materialet som brukes som beslutningsgrunnlag skal være offentlig.»

 

«I ny plan- og bygningslov er det i større grad enn tidligere lagt vekt på medvirkning i kommuneplanleggingen, særlig overfor grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Hvordan medvirkningsprosessen legges opp må tilpasses hvilke hovedutfordringer og satsingsområder samfunnsdelen tar opp. Medvirkning rettes primært mot kommunens innbyggere, men også nabokommuner og organisasjoner og myndigheter på lokalt og regionalt nivå bør trekkes aktivt med i planprosessen.»