12. jul, 2013

Vil båndlegge Raskiftet til vindkraft!

16.9.13 - Høringsfrist kommuneplanens arealdel 2013-2024, Trysil.

 

Formannskapet i Trysil har enstemmig vedtatt å legge revidert forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2024 med konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn i 10 uker. Høringsfrist er 16. september 2013. Det vil bli avholdt åpent møte i andre halvdel av august. Møtedato annonseres på kommunens hjemmesider og i Trysilposten.

 

Forslag til vedtak om å båndlegge Raskiftet for vindkraft i påvente av planlegging og vedtak etter energiloven.

 

Om vindkraft står å lese:

 

«Arbeidet med konsekvensutredningen for område for Raskiftet vindkraftverk går sin gang. Området er lagt inn i plankartet med en hensynssone båndlegging, i påvente av planlegging og vedtak etter energiloven. Trysil kommune er ikke endelig vedtaksmyndighet i en slik sak, det er det Norges vassdrags- og energidirektorat som er. Det forventes at tilleggsutredningen i henhold til konsekvensutredningen skal være ferdige i løpet av august /september. Når dette foreligger skal Trysil kommune få uttale seg før NVE går videre med sine vurderinger i konsesjonssaken.»

 

Selv om kommunene i utgangspunktet ikke har endelig vedtaksmyndighet, har Austri Vind presisert at de trekker seg ut av prosjektet, hvis kommunene sier nei. Kommunenes standpunkt til vindkraft på Raskiftet er derfor av avgjørende betydning for lokalbefolkningen. Sier politikerne nei, og Austri holder ord, må konsesjonssøknaden trekkes tilbake! Uttalelsen «… skal Trysil få uttale seg» oppleves svært unnvikende.

 

Tilbakeblikk på en revisjonsprosess som har trukket i lang drag…  

 

«Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur eller friluftsliv. Arealdelen skal være med å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen.»

 

Trysil kommune vedtok revidering av kommuneplanens arealdel den 6.oktober 2010. Da var Austri Vind allerede på banen. Etter forskrift om konsekvensutredning (nr. 855, 2009) skal kommuneplanen konsekvensutredes. I tillegg er det krav om en risiko- og sårbarhetsanalyse. Konsekvensutredningen og ROS-analysen har tatt utgangspunkt i planprogrammet, vedtatt 11. januar 2011 etter avsluttende høringsrunde, og er en direkte oppfølging av planprogrammets utredningsprogram.

 

Fra konsekvensutredningen:

 

«Konsekvensutredningen og ROSanalysen er gjennomført i to faser: Innledende innspill til planarbeidet og konsekvensutredning og ROS-analyse av planforslaget. P.g.a. en stram fremdriftsplan har en måttet kjøre konsekvensutredningen parallelt med ferdigstilling av planbeskrivelsen, bestemmelser mm. Dette har ført til at konsekvensutredningen har vært en fortløpende vurderingsprosess.»

«En grov vurdering av tilgjengelig informasjon ble utført for områder det ble mottatt innspill til. I denne fasen ble det ikke gjennomført detaljerte utredninger, men det ble lagt vekt på å avdekke hvilke temaer som kunne være særlig aktuelle / konfliktfylte ved fremtidig utbygging /endring i arealbruk. Vurderingene ble foretatt parallelt med arbeidet med planen, og tett dialog mellom fagutredere og ansvarlig for planarbeidet har sikret at alle viktige momenter er tatt hensyn til.»

 

Konsekvensutredningen som følger arealdelen, ferdigstilles april 2011, og er utført av ASK Rådgivning på oppdrag av Trysil kommune. Konsulentfirmaet er sterkt involvert i fornybar energi – især vindkraft. Hvorfor Trysil kommune gir oppdraget til et konsulentfirma innen energi og miljø, med et tydelig og skreddersydd kompetansemiljø for fornybar energi, kan man bare spekulere i. ASK kan i hvert fall vise til en publisert utredning om «lokale og regionale ringvirkninger av vindkraftetablering» fra 12.10.2010, og vært rådgiver for miljøoppfølging og landskapstilpasning både i planleggings- og gjennomføringsfasen for Mehuken II vindkraftverk i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane - offisielt åpnet 29. oktober 2010.

 

01.01.2011 går Norconsult inn som eier av ASK rådgivning AS. ASK Rådgivning videreføres i form av et heleid datterselskap av Norconsult – et selskap i Norconsultgruppen. Med ASK på laget styrker Norconsult sin kompetanse innenfor miljø, energi og vindkraftplanlegging. 01.01.2012 er ASK fullt integrert i Norconsult, og endrer navn til Energi – Miljø. Markedsfører seg som en sentral seksjon i Norconsults Energidivisjon. Med andre ord er Norconsult involvert som eier når arealdelens konsekvensutredning utredes og vindmålermasta monteres på Ulvsjøfjellet.

 

Da det ble satt spørsmåltegn ved Sweco som nøytralt og uavhengig kompetansemiljø høsten 2012, kom det fram av samtalen med NVE at Ragnhild Lied Børke, Ola Børkes kone, var ansatt i Norconsult. Norconsult var derfor utelukket som konsekvensutreder for Raskiftet med hensyn til habilitet. Viser seg å være involvert likevel?

 

Legg merke til Austris melding med forslag til utredningsprogram, fra høsten 2011, hvor det står å lese på s. 7: «Planene er meldt inn til kommunen som vurderer å båndlegge området til vindkraft, i påvente av et vedtak etter energiloven.» I det vindkraftplanene gjøres kjent for lokalbefolkningen, har kommunen allerede vurdert båndlegging av området uten at det foreligger en konsekvensutredning. Nå er arealplanen lagt ut til offentlig ettersyn.